Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rewitalizacja
PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KAWĘCZYN
PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KAWĘCZYN
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (21 / 11 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (21 / 11 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (21 / 11 / 2017)
Oglądano 953 razy
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

RG-PKR.3.2017

Kawęczyn, dnia 13.11.2017 r.

 

                                                 

 

                                     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: Usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”.

 

Działając na podstawie zasad konkurencyjności, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy PZP w trybie zapytania ofertowego w imieniu Gminy Kawęczyn zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

Numer ofert: 3

Nazwa (firma) Wykonawca:  KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA BARBARA WITAK

Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Kamykowa 4303-289 Warszawa

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „doświadczenie”: 100,00 pkt.

 

 

UZASADNIENIE:

 

Oferta została uznana za ważną na podstawie cena 100 % to znaczy ze jest ofertą z najniższą ceną w wysokości 1180,80 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu  a jego oferta nie ulega odrzuceniu.

 

Dane dotyczące pozostałych wykonawców:

 

Numer ofert: 1

Nazwa (firma) Wykonawca: AUSULTING Kancelaria Audytorsko – Konsultingowa Mgr Edward Wolnik

Siedziba (adres) Wykonawcy: Szwalbego 2/20 85-080 Bydgoszcz

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „doświadczenie”: 59,04 pkt.

 

Numer ofert: 2

Nazwa (firma) Wykonawca: MaxFinanse sp.z.o.o

Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Składowa 10, 19-400 Olecka

Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” i „doświadczenie”: 51,34 pkt.

 

W/w postępowanie prowadzone było poza trybem ustawy Prawo zamówień publicznych i nie przysługuje odwołanie.

 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (13 / 11 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (17 / 11 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (17 / 11 / 2017)
Oglądano 1253 razy
Zapytanie ofertowe na usługę biegłego rewidenta w ramach projektu pn.„Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (30 / 10 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (30 / 10 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (30 / 10 / 2017)
Oglądano 1502 razy
Sprawozadanie z konstulacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn"
SPRAWOZDANIE
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (24 / 10 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (24 / 10 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (24 / 10 / 2017)
Oglądano 1510 razy
OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn na lata 2017 -2023”

Na podstawie art.  5a ust. 1 i ust 2 pkt 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r  poz. 1875 oraz uchwałą Nr. XXX/209/2017 z 30 czerwca 2017 r. . w sprawie przystąpienia do przygotowania i opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn, Wójt Gminy Kawęczyn zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn na lata 2017 -2023”.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczynna lata 2020 -2023”, od wszystkich grup interesariuszy w tym w szczególności uwzględniając społeczność obszarów rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i innych użytkowników.

 

Konsultacje projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn

na lata 2017 -2023 „trwać będą w okresie od dnia:

12 października 2017 roku do dnia 20 października 2017 roku do godziny 15:30.

 

Konsultacje prowadzone będą w formie  opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn, na  stronie  internetowej  Gminy  oraz  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy. W formie spotkań konsultacyjnych z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającymi wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu oraz w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

 

Spotkania odbędą się:

-  dla mieszkańców Gminy Kawęczyn w szczególności mieszkańców sołectwa Tokar, Głuchów, Chocim w Urzędzie Gminy Kawęczyn w dniu 19 października o godzinie 10:00

 - dla mieszkańców Gminy Kawęczyn w szczególności mieszkańców sołectwa Kawęczyn i Młodzianów w dniu 20 października o godzinie 12:00

- dla przedsiębiorców w dniu  19 października o godzinie 12:00 oraz 20 października o godzinie 10

- dla przedstawicieli NGO 19 października 14:00

 

Opinie  i  uwagi  wnoszone  pisemnie na „Formularzu konsultacji”  należy  składać  do  Biura Obsługi Interesanta Urzędu  Gminy lub przekazać  drogą  elektroniczną  na  adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl w  terminie od 12 października 2017 roku do dnia 20 października 2017 roku do godziny 15:30.

 

Załącznik nr 1

Lokalny Program Rewitalizacyjny Gminy Kawęczyn

LPR.pdf

Załącznik nr 2

Obwieszczenie

obwieszczenie konsultacje.pdf

Załącznik nr 3

Formularz konsultacyjny

formularz konsultacyjny.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy

ZARZADZENIE.pdf

 

Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (12 / 10 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (12 / 10 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (12 / 10 / 2017)
Oglądano 1549 razy
Gminny Zespół ds. Rewitalizacji
 Powołano Gminny Zespół ds. Rewitalizacji, zwany dalej „Gminnym Zespołem ds. Rewitalizacji” w następującym składzie:

 1. Sylwester Dzikowski - przedstawiciel stowarzyszeń, działających na terenie Gminy Kawęczyn – Przewodniczący Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji;

 2. Elżbieta Tomczak - przedstawiciel gminy i gminnych osób prawnych;

 3. Beata Goślińska - radna gminy Kawęczyn;

 4. Krystyna Brzychcy - radna gminy Kawęczyn;

 5. Sylwester Kasprzak przedstawiciel sołtysów;

 6. Jarosław Pasik przedsiębiorca z terenu Gminy Kawęczyn;

 7. Jolanta Krawczyk - przedstawiciel gminy i gminnych osób prawnych;

 8. Arleta Biegańska - przedstawiciel stowarzyszeń, działających na terenie Gminy Kawęczyn;

 9. Magdalena Zduniak – mieszkaniec z terenu Gminy Kawęczyn, nie będący członkiem stowarzyszeń i nie pracujący w jednostkach organizacyjnych Gminy Kawęczyn

Zarządzenie: zarzadzenie.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (12 / 10 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (12 / 10 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (12 / 10 / 2017)
Oglądano 1538 razy
Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Nr XXX/208/2017 Rady Gminny w Kawęczynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie określenia zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji i

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą

Nr XXX/208/2017 Rady Gminny w Kawęczynie z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie określenia zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji

i ustanowienia jego regulaminu.

Gminny Zespół Rewitalizacji , zwany dalej Zespołem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Kawęczyn, zwanego dalej Wójtem, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn  oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

2. Zespół reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, mieszkańców gminy Kawęczyn, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

3. Zespół uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw rozwiązań odnoszących się do Rewitalizacji Gminy Kawęczyn.

4. Zespół uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta związanych z rewitalizacją.

5. Zespół liczy od 6 do 12 osób. Kadencja Zespołu upływa z momentem zakończenia procesu rewitalizacji.

II. Zasady naboru do Gminnego Zespołu Rewitalizacji

 1. Członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji powołuje Wójt Gminy Kawęczyn w drodze zarządzenia.
 2. Gminny Zespół ds. Rewitalizacji liczy nie mniej niż 6 i nie więcej niż 12 członków, w tym:
 1. nie więcej niż 2 przedstawicieli gminy i gminnych osób prawnych wskazanych przez Wójta Gminy Kawęczyn,
 2. nie więcej niż 2 radnych wskazanych przez Radę Gminy Kawęczyn,
 3. nie więcej niż 2 przedstawicieli sołtysów wybranych ze swego grona,
 4. nie więcej niż 2 przedsiębiorców z terenu Gminy Kawęczyn,
 5. nie więcej niż 2 przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kawęczyn,
 6. nie więcej niż 2 mieszkańców z terenów Gminy Kawęczyn, nie będących członkami stowarzyszeń i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Kawęczyn,

3. Zgłoszenie kandydatów na członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji określonych w § 3 ust. 2 pkt 4-6 i następuje w formie pisemnej deklaracji Regulaminu. W ramach powołania do Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji będzie brane pod uwagę doświadczenie kandydatów w zakresie:

  1. znajomość sytuacji społeczno- gospodarczej i przestrzennej gminy,

       2. kreatywność, inicjatywa i umiejętność współpracy z lokalną społecznością

      oraz w zespole,

  1. doświadczenie we współpracy międzysektorowej,
  2. doświadczenie w sporządzaniu analiz, opracowań i raportów,
  3. komunikatywność.

4. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów na członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji, z zastrzeżeniem § 3 ust 2 pkt 1-3., Wójt Gminy Kawęczyn zorganizuje spotkanie, podczas którego składający deklaracje wybiorą spośród siebie członków Zespołu. Z przebiegu wyboru sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni.

5. Członkostwo w Gminnym Zespole ds. Rewitalizacji może ustać;

 1. w wyniku śmierci,
 2. osobistej rezygnacji złożonej na piśmie,
 3. zakończenie kadencji w organach, z których był wybrany,
 4. przestał być mieszkańcem Gminy Kawęczyn,
 5. wykluczenia na wniosek 2/3 członków Zespołu.

6.      Lista członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn stronie internetowej www.kaweczyn.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej liczby członków Zespołu,

7.      Uczestnictwo w Gminnym Zespole ds. Rewitalizacji ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.

8.      Nabór kandydatów na członka Gminnego Zespołu Rewitalizacji trwa od dnia 25/07/ 2017 r. do 04/08/2017 r.

9.      Zgłoszenia kandydatów na członka Gminnego Zespołu Rewitalizacji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adres kaweczyn@kaweczyn.pl lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu gminy Kawęczyn lub przesłać na adres Urząd Gminy Kawęczyn,                              Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

 • niepodpisane
 • złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony
 • przesłane w innej formie niż wzór deklaracji.

 

 

 Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór członków Gminnego Zespołu ds.docx

Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (25 / 7 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (25 / 7 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (25 / 7 / 2017)
Oglądano 1667 razy
ZAPROSZENIE NA WARSZTATY
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (12 / 7 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (12 / 7 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (12 / 7 / 2017)
Oglądano 1702 razy
Zaproszenie na warsztaty w związku z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Kawęczyn
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (6 / 6 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (6 / 6 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (6 / 6 / 2017)
Oglądano 1775 razy
Konsultacja uchwały w sprawie zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji

Konsultacja uchwały w sprawie

zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje

w dniach od 8 maja 2017 r. do 19 maja 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje

społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kawęczyn

w sprawie

przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania

Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji.


Projekt uchwały dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl wpisując
  w tytule
  „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Gminny Zespół ds. .Rewitalizacji”.

 2. drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Gminny Zespół ds. Rewitalizacji”.

 3. Bezpośrednio punkt informacyjny w budynku Urzędu Gminy Kawęczyn w godzinach pracy Urzędu.Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego.

 
 
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (8 / 5 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (7 / 6 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (7 / 6 / 2017)
Oglądano 1813 razy
Zapytanie ofertowe na "Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (11 / 4 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (28 / 4 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (28 / 4 / 2017)
Oglądano 1882 razy
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn"
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Monika Jatczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Jatczak (4 / 4 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Monika Jatczak (10 / 4 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Jatczak (10 / 4 / 2017)
Oglądano 1924 razy
PLAKAT
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (22 / 3 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (22 / 3 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (22 / 3 / 2017)
Oglądano 1954 razy
INFORMACJA
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (22 / 3 / 2017)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (22 / 3 / 2017)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (22 / 3 / 2017)
Oglądano 1954 razy