Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z ograniczeniem wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kawęczyn poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Jednakże w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Gminy w Kawęcyznie zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach 7:30 do 15:30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). Zgłoszenia należy przesyłać na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl, a wszelkie informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń udzielanie są pod numerem telefonu 63 288 59 34 lub 63 288 59 10.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18.02.2020 r. w sprawie wyznaczenia następujących miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komietów

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY  KAWĘCZYN

z dnia 18.02.2020 r.

 

 Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05.01.2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zmianami) wyznaczam następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1.  Urzędowe obwieszczenia wyborcze  - tablice ogłoszeń sołtysów we wszystkich sołectwach na terenie Gminy, tj. w miejscowościach: Będziechów, Chocim, Ciemień, Dziewiątka, Dzierzbotki, Głuchów, Kawęczyn, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie-Kolonia, Leśnictwo, Marcinów, Marcjanów, Marianów, Marianów-Kolonia, Milejów, Młodzianów, Nowy Świat, Siedliska, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze, Wojciechów i Żdzary.

2.  Plakaty komitetów wyborczych – słupy ogłoszeniowe w miejscowościach: Kawęczyn, Marcjanów i Tokary Pierwsze.

                                                                                               Wójt Gminy Kawęczyn

                                                                                                      /-/ Jan Nowak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej