Jesteś tutaj:   

Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn

Informacja o wyborze oferty

Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn,

REGON 311019480 NIP 668-187-54-86

Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40

 2.Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”. Sprzedaż i dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania następujących obiektów z terenu Gminy Kawęczyn:

a) Urząd Gminy w Kawęczynie - ok.20 ton ekogroszku luzem

b) Ośrodek Zdrowia w Kowalach Pańskich - ok. 50 ton ekogroszku luzem

c) Ośrodek Zdrowia w Tokarach - ok. 25 ton ekogroszku luzem

d) OSP Milejów - ok. 3 ton miału wysokokalorycznego

e) OSP Kawęczyn - ok. 3 ton miału wysokokalorycznego

f) OSP Kowale Pańskie - ok. 3 ton miału wysokokalorycznego

g) OSP Skarżyn - ok. 1,5 tony miału wysokokalorycznego

h) OSP Skarżyn - ok. 1 tony węgla kostki

i) OSP Tokary - ok. 2 ton węgla kostki

j) OSP Głuchów - ok. 2 ton ekogroszku workowanego

k) Młodzianów nr 25 – pomieszczenia socjalne – ok 6 ton ekogroszku workowanego

l) OSP Marianów – ok. 0,5 tony węgla kostki

ł) OSP Będziechów – ok. 0,5 tony węgla kostki

m) OSP Żdżary -0,5 tony węgla kostki

 1. Łącznie około 118 ton opału (+/- 20%), w tym: 10,5 ton miału wysokokalorycznego o wartości opałowej co najmniej 23.000 kcal, 4,5 tony węgla kostki o wartości opałowej 30.000 kcal, około 8 ton ekogroszku workowanego o wartości opałowej 27.000 kcal i około 103 tony ekogroszku luzem.
 2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym transportem i na własny koszt w ilościach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego do wysokości zamówienia.
 3. Do każdej dostawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikat jakości opału, potwierdzający spełnienie warunków określonych w niniejszym zapytaniu.

2.5. Ilość zamówionego miału węglowego wysokokalorycznego, węgla oraz ekogroszku należy traktować szacunkowo. Ilość ta może się zwiększyć lub zmniejszyć o ok.+/- 20% w zależności od rzeczywistego zużycia w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia umowy tj. 31 grudnia 2019 roku. Taka zmiana ilości dostaw w w/ w granicach nie stanowi istotnej zmiany umowy.

2.6. Umowy zostaną zawarte na ceny jednostkowe, w przypadku zmiany wielkości zapotrzebowania , dostawca nie zmieni cen jednostkowych miału, węgla oraz ekogroszku, a zapłata dokonana zostanie tylko za faktycznie dostarczony i przyjęty przez Zamawiającego miał, węgiel oraz ekogroszek.

2.7 W ramach gwarancji dostawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany miał, węgiel, ekogroszek w terminie 7 dni od daty pisemnego lub telefonicznego powiadomienia go o zastrzeżeniach.

CPV 09.11.12.10-5

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

- zdolności techniczne lub zawodowe

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 1. Kryterium oceny ofert – najniższa cena
 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną.
 2. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
 3. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru :

cena oferty najniżej skalkulowanej brutto

liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 %

ceny oferty ocenianej brutto

4.1 Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Wykonawca określi cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do zapytania ofertowego formularzu ofertowym.
 2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za 1 tonę węgla , miału bądź ekogroszku oraz łączną cenę brutto dla realizacji zamówienia.
 3. Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z uwzględnieniem kosztów dostawy węgla, miału bądź ekogroszku do kotłowni wskazanych budynków.
 4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT;
 5. Cena oferty jest stała przez cały okres realizacji.
 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp- Załącznik nr 2
 1. Termin realizacji zamówienia.

Od momentu podpisania umowy do 31.12. 2018 r.

 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Malwina Jasiaki tel.: 63 288 59 29. pokój nr 19.

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej kopercie z następującym opisem:

Oferta na „Dostawę węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn” na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 – 704 Kawęczyn

Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 26.09.2018 r. do godz. 11:00.

- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być wypełnione.

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi do 30 tys. euro

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

 

 1. Załączniki :
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 i 1b ustawy PZP – Załącznik nr 2
 3. Wzór umowy – Załącznik nr 3