Jesteś tutaj:   

KOMUNIKAT WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 – 2023

Uprzejmie informuję, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych  w 2015 roku. Przy wyborach ławniczych mają zastosowanie przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) – dalej USP.

1.      Liczba wybieranych ławników i rodzaj sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zgłosił zapotrzebowanie na ławników z terenu gminy Kawęczyn w tegorocznych wyborach na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Turku w liczbie osoby.

 2.      Termin i miejsce zgłaszania kandydatów

Zgłoszenia kandydatów na ławnika Sądu Rejonowego w Turku będą przyjmowane  w Urzędzie Gminy Kawęczyn, w pokoju nr 9, tj. w biurze Rady Gminy Kawęczyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty zgłoszeniowe powinny być złożone w zaklejonej kopercie  z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Turku”.

 3.      Wykaz wymogów ustawowych, jakie powinien spełniać kandydat na ławnika

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 4.      Określenie wymogów formalnych, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty zgłoszenia załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 USP, tj:

a) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;

b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

e) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu – Dz. U.    z 2015 r., poz. 212 ze zm).

Dokumenty wymienione w ppkt. od a) do d) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty powyższe (ppkt. a) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

b) listę co najmniej pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa co najmniej pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 5.      Określenie podmiotów uprawnionych do zgłaszania

Zgodnie z art. 162 § 1 USP kandydatów na ławników sądów okręgowych  i rejonowych mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

6.      Informacje dodatkowe

Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia  9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693.

Zgodnie z art. 162 § 7 USP koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7a USP koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 USP koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Kawęczyn po upływie terminu, tj. po 30 czerwca 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu.

Rada Gminy dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r.

                                                                                                         

                                                                                             Wójt Gminy Kawęczyn

                                                                                                   /-/ Jan Nowak

Karta zgłoszeniowy.pdf

Karta zgłoszeniowy.doc

Lista osób udzielających poparcia