Jesteś tutaj:   

Informacja o wnioskach o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę

Wójt  Gminy Kawęczyn informuje o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach  rolnych w wyniku zagrożenia wystąpienia suszy.

Wnioski o oszacowanie szkód  należy składać do Urzędu Gminy Kawęczyn pokój nr 14  w   terminie  nieprzekraczalnym do dnia 10 lipca  2019 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Rolnicy  zgłaszający straty we wnioskach są zobowiązani  wykazać wszystkie uprawy. Jednak utratę plonu należy wykazać tylko w następujących uprawach: jak zboża jare, ozime. Powierzchnia poszczególnych upraw podana przez rolnika, musi być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe składane do ARiMR. 

           W przypadku produkcji zwierzęcej należy wypełnić dołączone do wniosku oświadczenie dotyczące przedmiotowej produkcji . Powyższe oświadczenie w zakresie posiadanych gatunków zwierząt, ich ilości oraz wydajność-kolumna 2,3 i  4- producent rolny wypełnia obowiązkowo. Kolumny 5 i 6 – nie wypełniać.

            W sytuacji gdy rolnik posiada grunty rolne w kilku gminach, protokoły z pozostałych gmin jeżeli wystąpiła tam susza dostarcza do gminy, na terenie której ma siedzibę gospodarstwa, celem sporządzenia protokołu  zbiorczego dla całości  gospodarstwa.  

           Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy oraz wzór oświadczenia dotyczącego produkcji towarowej zwierząt można uzyskać w Urzędzie Gminy  Kawęczyn – Punkt Informacyjny lub pobrać ze strony internetowej bip.kaweczyn.pl ( zakładka ogłoszenia).

             Jednocześnie informuję, że według monitoringu   przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zagrożeniem suszy objęte są: zboża jare, ozime,    na glebach  kategorii  I  (lekka-silnie podatna piasek luźny, pylisty, słabo gliniasty).   Brak jest  szczegółowych informacji o ewentualnej pomocy dla rolników.

          Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie  Gminy pokój nr 14 ,tel. 63 288 59 24

Wniosek