Jesteś tutaj:   

Informacja o ofercie pn. "Program nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kawęczyn".

W dniu 17  września 2018 r. Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców” złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu  pn. "Program nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kawęczyn".

I . Analiza w/w dokumentów wykazała, że:

  1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalność pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Z 2016 r., poz. 239) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. Poz 1300).
  2. Zgodnie z art. 19 a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.2 ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  3. Wniosek stowarzyszenia spełnia łączne warunki określone w art. 19 a ustawy.

 II.    Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 6530,64 zł

III. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1 pkt 17 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz Rocznym Programie Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok ( uchwała nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.10.2016 r.)

IV. Na podstawie art. 19 a ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego i tym samym zleca realizacje zadania przyznając środki publiczne w wysokości 6530,64 zł

Zgodnie z art. 19 a ust 4 w/w ustawy oferta została zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.kaweczyn.pl – nikt nie zgłosił uwag