Planowanie Przestrzenne

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód”.

OBWIESZCZENIE plik pdf

formularz zglaszania uwag plik pdf

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych 7 lipca plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w miejscowości Kaw

Obwieszczenie  plik pdf

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn” oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na

Obwieszczenie

Wniosek pdf

Wniosek doc

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów - Kolonia - Strefa inwestycyjna” oraz przeprowadzenia strategicznej oc

Obwieszczenie

Wniosek pdf.

Wniosek

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn

Studium

załącznik 2

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesztrzennego Gminy Kawęczyn

Kierunki i uwarunkowania

Uchwała Nr XL.274.2018.pdf 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowe plany
 
Studium
 
 
Wzory dokumentów
 
 
 
 
 
 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr ROŚ GPD.6733.8.2019 z dnia 20.12.2019

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr ROŚ GPD.6733.8.2019 z dnia 20.12.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowia sieci wodociągowej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku szatni wraz z urządzeniami i infrastrukturą

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tokary Drugie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tokary Drugie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z kablową linią zasilającą w miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia

Obwieszczenia Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie położonym w miejscowości Tokary D

Obwieszczenia Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie położonym w miejscowości Tokary Drugie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Kowalach Pańskich Kolonii

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącego budynku remizy o pomieszczenia garażu dla Ochotni

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części drogi gminnej obejmującej wykonanie nawierzchni twarde

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne oraz pomieszc

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania wsprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia- Marianów Kolonia-Zachód

Obwieszczenie o rozbudowie budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne i żłobek

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne i żłobek

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części drogi gminnej obejmu

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne o

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie budynku szatni w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania dot. rozbudowy budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne i klubik dziecięcy w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania dot. rozbudowy budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne i klubik dziecięcy w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania dot. budowy budynku szatni w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania dot. budowy budynku szatni w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nn 0,4 kV i SN 15 kV,
złączy kablowych oraz szafki pomiarowo - rozdzielczej w Kawęczynie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania  decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie linii
kablowej oświetlenia ulicznego  w miejscowości Żdżary.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania  decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie linii
kablowej oświetlenia ulicznego  w miejscowości Dziewiątka.

OBWIESZCZENIE WÓJTA KAWĘCZYN w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej stacji trans

OBWIESZCZENIE WÓJTA KAWĘCZYN w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn,
linii kablowych nn – 0,4 kV i SN – 15 kV, złączy kablowych
oraz szafki pomiarowo - rozdzielczej na terenie położonym w miejscowości
Kawęczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżary

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziewiatka

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małogabartowej stacji transformatorowej SN/nN w Kawęczy

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania aministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małog

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie położon

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania aministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Tokarach Pierwszych dz nr 113/2 i 114

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274,275 i 276 obręb Kawęczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Żdżary dz.nr 336,418/1,419/1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tokary Pierwsze dz. nr 113/2 i 114

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie umozenia postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych i napowietrznych

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej-stacji bazowej telefonii komórk

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie dro

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie skrzyżowania w ciągu drogi wojewódz

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie,rozbudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu użytk

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnedo w sprawiebudowy sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym w Skarżynie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w Tokarach Pierwszych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury techniczne

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kawęczyn o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274, 275 i 276 (obręb Kawęczyn)

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości C

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości T

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetl

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetl

Obwieszczenie WÓjta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 471 relacji Opatówek - Rzymsk

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wojewódzkie

Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”wyłożony do publicznego wglądu.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: zagospodarowaniu terenu mającego na celu lokalizację - budowę boiska spor

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznedo polegającej na budowie sieci wodociągowej (spinającej sieć wodociągową SUW Tokary Pierwsz

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Głuchów Dz.nr 42/1 i 43

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Żdżary,Tokary Drugie,Milejów

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Żdżary,Tokary Drugie,Milejów

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Żdżary,Tokary Drugie,Milejów

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Głuchów

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Będziechów

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów-K

Obwieszczenie Wójta Gminy kawęczyn w sprawie wydania decyzji w o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci wodociągowej w Żdżarach

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęci postępowania w sprawie wydania decyzji o utaleniu lokalizacji inwestychi celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia uli

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegajacej na budowie sieci wodociągowej w Żdżarach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie drogi powiatowej oraz budowie chodnika wraz z odwod

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi powiatowej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej polegającej na wykona

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w spawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierzb

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej na terenie położonym w miejscowości Tokary Pierwsze dz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej polegającej na wykona

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej polegającej na wykonaniu nawierzchni twardej w Kawęczy

OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej polegającej na wykon

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej polegającej na wykonaniu nawierzchni twardej na terenie położonym w miejscowości Ciemień i Kawęczyn oznac

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej polegającej na wykonaniu nawierzchni twardej na terenie położonym w miejscowości Dzierzbotki i Ciemień oz

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej polegającej na wykonaniu nawierzchni twardej na terenie położonym w miejscowości Tokary Pierwsze oznaczon

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej polegającej na wykonaniu nawierzchni twardej na terenie położonym w miejscowości Kawęczyn oznaczonym w ew

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej polegającej na wykonaniu nawierzchni twardej na terenie położonym w miejscowości Kawęczyn oznaczonym w e

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego: budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami w Tokarach Pierwszych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania dot. decyzji celu publicznego-budowa lini kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali P