Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr. 76/2018 z 4.10.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli

Zarządzenie nr. 76/2018 z 4.10.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli

Zarządzenie nr. 75/2018 z 2.10.2018 r. w sprawie Konsultacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Zarządzenie nr. 75/2018 z 2.10.2018 r. w sprawie Konsultacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Zarządzenie nr. 74/2018 z 2.10.2018 r. w sprawie Składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr. 74/2018 z 2.10.2018 r. w sprawie Składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr. 73/2018 z 17.09.2018 r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej oraz odzierży i obuwia roboczego

Zarządzenie nr. 73/2018 z 17.09.2018 r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej oraz odzierży i obuwia roboczego

Zarządzenie nr. 72/2018 z 17.09.2018 r. w sprawie zastępstw dyrektorów Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich - Kolonia i Szkoły Podstawowej w Skarżynie

Zarządzenie nr. 72/2018 z 17.09.2018 r. w sprawie zastępstw dyrektorów Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich - Kolonia i Szkoły Podstawowej w Skarżynie

Zarządzenie nr. 71/2018 z 17.09.2018 r. w sprawie zastępstw dyrektorów Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych i Przedszkola w Kowalch Pańskich

Zarządzenie nr. 71/2018 z 17.09.2018 r. w sprawie zastępstw dyrektorów Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych i Przedszkola w Kowalch Pańskich

Zarządzenie nr. 70/2018 z 10.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli

Zarządzenie nr. 70/2018 z 10.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli

Zarządzenie nr. 69/2018 z 27.08.2018 r z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie nr. 69/2018 z 27.08.2018 r z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 23.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni dróg gm

Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 23.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni dróg gm

Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 23.08.2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora

Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 10.08.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 17.08.2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 16.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do podpisywania i odbioru protokołów z kontroli prowadzonych w szkołach i przedszkolu prow

Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 10.08.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 01.08.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu imprezy plenerowej pn. Gminno-Parafialne Dożynki w Kawęczynie

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15.03.2018 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Kawęczyn na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 16.04.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechn

Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 16.03.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z 28.11.2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Prob

Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 30.05.2018 r. w sprawie przekazania kierownikom je4dnostek organizacyjnych Gminy Kawęczyn uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umó

Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 23.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 04.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 04.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o

Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w mi

Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sprzętu komputerowego oraz poczty elektronicznej przez pracowników w Urzędzie Gminy w

Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Gminy w Kawęczynie, Instrukcj

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w mi

Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia public

Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe

  

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne

Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn na r

Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi

Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród.

Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14.05.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy na lata 2018-2023".

 

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostosowania organizacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kawęczynie do wymog

Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyd

Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kawęczyn

Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publi

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publi

Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publi

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26.03.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2017, Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16.03.2018 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 23/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.03.2017 r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gmin

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 33/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2018 r. w zakresie wspiera

Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05.03.2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz regulaminu jej dz

Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komis

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.02.2018 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z sied

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05.02.2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Siedliska na czas nieoznaczony oraz

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05.02.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 6 luty 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 6 luty 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierani i upows

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego ustalenia zastęps

Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.01.2018 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z sied

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia public

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kawęczyni

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2018 r. w zakresie kultur

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 8/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspier

Zarządzenie nr 5/2018 Wójt Gminy Kawęczyn z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: sprzedaży samochodu służbowego oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczon

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu oraz Procedur ustalania i wydatkowania funduszu sołeckiego w Gminie Kawęczyn.

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 luty 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego Powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego.

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy w Kawęczynie zatrudnionym na st

Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z samochodów Gminy Kawęczyn

Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Plany Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie na rok 2018.

Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07.12.2017 r. w sprawie: obniżenia ceny nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w obrębie Marcjanów.

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Kom

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku.

Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Rocznego Plany Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie na rok 2018 r.

Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia procedury sprzedaży pojazdów stanowiących własność Gminy Kawęczyn.

Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kawęczyn

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród pracownikom Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i terminów przechowywania oraz archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu "Termomoderniz

Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Kawęczyn - Budżet Gminy Kawęczyn na 2018 r.

Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ

Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 65a/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont na

Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudow

Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudow

Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.10.2017 r. w sprawie przyznania nagrody pracownikowi Urzędu Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie ustalenia zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy w przypadku niemożności pełnienia obowiązków z

Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańsk

Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn na lata 2017-2