Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr XLV/303/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XLV/303/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XLIV/301/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kawęczyn.

Uchwała nr XLIV/301/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kawęczyn.

Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 Kawęczyn.

Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 Kawęczyn.

Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowej

Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 83 na odcinku Marianów – Kowale Pańskie w zakresie budowy ciągu rowerowego” z gminnego zasobu Gminy Kawęczyn.

Uchwała nr XLIV/298/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy OSP w Ska

Uchwała nr XLIV/298/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy OSP w Skarżynie.

Uchwała nr XLIV/297/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 podjętą podczas tej sesji

Uchwała nr XLIV/297/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 05.09.2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 podjętą podczas tej sesji.

Uchwała nr XLIII/296/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

Uchwała nr XLIII/296/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

Uchwała nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XLIII/293/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Głuchów

Uchwała nr XLIII/293/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Głuchów

Uchwała nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia

Uchwała nr XLII/289/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XLII/288/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy K

Uchwała nr XLII/287/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274,275 i 276 (obręb Kaw

Uchwała nr XLII/286/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie stwierdzenia, że projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274,275 i

Uchwała nr XLII/285/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XLII/284/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XLII/283/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XLI/281/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kawęczyn na lata 2018-2020

Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XLI/279/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XLI/278/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2017 rok

Uchwała nr XLI/277/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2

Uchwała nr XL/276/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawę

Uchwała nr XL/275/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XL/274/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn"

Uchwała nr XL/273/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty

Uchwała nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych

Uchwała nr XXXIX/269/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie uzupełnienia uzasadnienia do uchwały nr XXXVI/253/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w spr

Uchwała nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kawęczyn na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wy

Uchwała nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej w miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustale

Uchwała nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Uchwała nr XXXVIII/263/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018, ustalenia maksymalnej kwoty dofin

Uchwała nr XXXVIII/262/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji

Uchwała nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji

Uchwała nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XXXVII/258/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia stanowiska aprobującego potrzebę udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała nr XXXVII/257/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020 w roku 2017

Uchwała nr XXXVII/254/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Uchwała nr XXXVI/253/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XXXVI/252/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w

Uchwała nr XXXVI/251/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narko

Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Siedliska na czas nieo

Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Kawęczyn

Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXXV/245/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024

Uchwała nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 r.

Uchwała nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Gminy Miejskiej Turek na współfinansowanie proje

Uchwała nr XXXV/242/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2015

Uchwała nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

Uchwała nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała nr XXXIV/238/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o

Uchwała nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn"

Uchwała nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęcz

Uchwała nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia zgodności "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonyc

Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 27

Uchwała nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do "Turkowskiego Klastra Energii"

Uchwała nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2

Uchwała nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Sta

Uchwała nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół prowadzonych przez Gminę Kawęczyn

Uchwała nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych

Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024

Uchwała nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Gminy Chojnice

Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymien

Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie umową użyczenia nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej

Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024

Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024

Uchwała nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXX/215/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków j

Uchwała nr XXX/214/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kawęczy

Uchwała nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tokary Pierwsze

Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Marcjanów

Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawę

Uchwała nr XXX/210/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na la