Strategia rozwoju

Proces

1. Proces tworzenia strategii i jego uczestnicy.

  1. miejsce strategii zrównoważonego rozwoju gminy Kawęczyn w lokalnej “agendzie 21”.

Zrównoważony rozwój w Polsce jest to zasada konstytucyjna, ponieważ “Rzeczpospolita Polska ... zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” zgodnie z art. 5 Konstytucji. Zapisy ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska określają z kolei jako zrównoważony - taki “rozwój społeczno - gospodarczy , w którym w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń następuje proces integrowania działań:

 • politycznych
 • gospodarczych
 • społecznych

z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości poszczególnych procesów przyrodniczych”. Kontynuując tą myśl zawartą w Konstytucji budowa strategii to metoda systemowego podejścia do planowania rozwoju. Przekonanie o tym, że prawidłowy rozwój gminy czy regionu może odbywać się tylko w oparciu o wcześniej sformułowaną strategię jest już powszechnie uznawanym poglądem w nauce i praktyce.

Strategia zrównoważonego rozwoju określa główne długofalowe cele oraz takie kierunki działania i taką alokację zasobów, które są konieczne dla zrealizowania tych celów. Składa się na nią zespół decyzji kształtujących długookresowe zmiany strukturalne, ilościowe i jakościowe. W języku potocznym używa się tego określenia jako synonimu istotnych zmian i ważnych decyzji, a także jako metody gwarantującej sukces. Istota Strategii polega na wyborze sposobów realizacji wizji, celu nadrzędnego i celów głównych, w określonych warunkach , przy danych ograniczeniach, w ramach przyjętego horyzontu czasowego.

Strategia, aby miała szansę realizacji musi obejmować horyzont czasowy od kilku do kilkunastu lat. Dziesięć do piętnastu lat wydaje się być rozsądnym okresem do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, przy uwzględnieniu braku szczegółowych i pewnych danych niezbędnych do planowania w tak długim czasie. Same tylko zmiany w infrastrukturze wymagają kilku lat, a jest to sektor o zasadniczym znaczeniu z punktu widzenia nowych inwestycji gospodarczych oraz ochrony środowiska. Przemiany kulturowe, zmiany wzorców postępowania, przyjętych hierarchii w systemie wartości dokonują się jeszcze wolniej. Zatem strategia dla gminy Kawęczyn budowana jest z uwzględnieniem piętnastoletniego okresu czasu, natomiast w jej ramach ustalona zostanie hierarchia poszczególnych celów i program ich realizacji na okres najbliższych lat.

Planowanie strategiczne jest procesem ciągle korygowanym i aktualizowanym.

W rezultacie strategia nigdy nie jest dokumentem zamkniętym i ulega stałym modyfikacjom. Ważny jest zatem monitoring i kontrola założeń w trakcie realizacji strategii oraz dostosowanie jej do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Opracowana strategia zrównoważonego rozwoju gminy Kawęczyn zakłada elastyczności łatwe przystosowanie do zachodzących zmian. Zakłada się, że będzie ona poddawana stałej kontroli, czy obrane kierunki rozwoju, przyjęte cele i zadania są nadal aktualne lub czy nie zmieniły swojej hierarchii.

Aby program zrównoważonego rozwoju gminy miał szanse realizacji należy przyznać mu specjalną rangę i w miarę możliwości uniezależnić go od zmian politycznych, dotyczących szczególnie struktur lokalnej władzy.

Celowe jest utworzenie w gminie apolitycznej i mającej duży zakres niezależności instytucji koordynującej prace nad budowaniem strategii, jej wdrażaniem, realizacją i kontrolą. W opracowanym projekcie przedstawiono propozycję utworzenia takiej instytucji dla gminy Kawęczyn – Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju. Zbudowanie strategii zrównoważonego rozwoju gminy jest rzeczą konieczną i pilną. Oczekiwanie na korzystniejsze okoliczności zewnętrzne (ekonomiczne i prawne) oraz uzależnianie od nich dalszych działań i decyzji byłoby błędem. Trzeba bowiem poszukiwać możliwości zwiększenia efektywności gospodarowania i poprawy warunków życia mieszkańców gminy nawet w takich sytuacjach, gdy zewnętrzne warunki działania nie ulegają korzystnym zmianom. Zakładać należy jedynie, że szanse i zagrożenia mogą się zwiększać lub zmniejszać w miarę możliwości tendencje te w strategii uwzględniać.

Programując rozwój społeczno-ekonomiczny gminy należy zdawać sobie sprawę z istnienia wielu elementów niewiadomych i niezależnych od nas. Globalizacja gospodarki światowej uniemożliwia konstruowanie strategii rozwoju, która zakładałaby istnienie obok siebie zamkniętych społeczności, rozwijających się samodzielnie, bez wpływów i kontaktów zewnętrznych. Mimo istniejących dokumentów rządowych określających ogólne cele i kierunki rozwoju obszarów wiejskich niepewna jest nadal jakość i stabilność ogólnej polityki gospodarczej oraz polityki wobec rolnictwa i jego otoczenia, nieustalone jest ostatecznie tempo i zasady stowarzyszenia Polski z Unią Europejską. Te fakty nie negują jednak celowości poszukiwania już teraz sposobów poprawy efektywności gospodarowania i przez to wzrostu jakości życia mieszkańców. Wśród korzyści wynikających z opracowania strategii należy wymienić:

 • Sformułowanie klarownego obrazu celów i kierunków zrównoważonego rozwoju gminy akceptowanych przez społeczność lokalną.
 • Wskazanie sposobów lepszego wykorzystania zasobów, którymi dysponuje gmina.
 • Podporządkowanie i ukierunkowanie działań doraźnych na realizację celów długofalowych.
 • Zmniejszenie niepewności oraz ryzyka działania miejscowych przedsiębiorców.
 • Zwiększenie szans na pozyskanie inwestorów zewnętrznych.
 • Umożliwienie koordynacji działań gospodarczych, społecznych i ekologicznych.
 • Przełamywanie w społeczności lokalnej poczucia bezsilności, niewiary we własne siły, braku perspektyw i uzależnienia tych, którzy rządzą “na górze”.
 • Aktywizacja mieszkańców i pobudzanie ich do czynnego udziału w rozwoju gminy.
 • Identyfikacja silnych stron gminy i szans rozwojowych, które należy szczególnie wykorzystać oraz słabych stron i zagrożeń zewnętrznych, które należy uwzględnić w planach działania i tam, gdzie jest możliwe – przezwyciężać.
 • Ułatwienie władzom gminy efektywniejszego gospodarowania budżetem.
 • Zwiększenie szans gminy na uzyskanie dodatkowych zewnętrznych źródeł zasilania.

Agenda 21 jako jeden z podstawowych elementów Szczytu Ziemi z Rio de Janeiro , jaki odbył się w 1992 roku stanowi program działań na rzecz zrozumianego jak wyżej zrównoważonego rozwoju w perspektywie XXI wieku, uwzględniając jednocześnie:

 • globalną
 • krajową
 • regionalną
 • i lokalną skalę działalności.

Celem tworzenia warunków dla wszechstronnego rozwoju oraz harmonijnej koegzystencji człowieka i przyrody Agenda 21 zaleca budowanie kompleksowych programów zrównoważonego rozwoju na poziomie kontynentów, krajów, regionów, gmin oraz miejscowości. Aby program zrównoważonego rozwoju był zgodny z zaleceniami Agendy 21 należy:

 • Włączyć mieszkańców, czyli uspołecznić proces tworzenia programu.
 • Zgromadzić informacje o zasobach ze szczególnym uwzględnieniem stanu środowiska.
 • Wprowadzić zasady zrównoważonego rozwoju w planowanie rozwoju poszczególnych obszarów funkcjonalnych gminy oraz w zagospodarowanie przestrzeni.

 

 

 

 

Stan zaawansowania lokalnej Agendy 21 w gminie Kawęczyn

 • W gminie opracowano “Strategię zrównoważonego rozwoju” ( październik 1999 rok ). Opracowanie tego dokumentu nastąpiło w drodze społecznych konsultacji. Spełniony został tym samym jeden z najważniejszych warunków przy wprowadzaniu lokalnej Agendy 21 – udział społeczności lokalnej w wyznaczaniu priorytetów rozwojowych swojej gminy.
 • Gmina posiada plan ogólny zagospodarowania przestrzennego ( 1987 – aktualizacja w 1992 rok ).
 • Aktualnie (październik 1999 rok ) trwają prace nad “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”. Autorzy tego opracowania uwzględniają bogate zasoby zwłaszcza przyrodnicze gminy
 • Informacja o zasobach gminy ( nie zawierająca jednak Inwentaryzacji przyrodniczej ) zawarta jest w “Raporcie o stanie gminy” opracowanym w ramach tego samego co strategia projektu Umbrella. Uaktualnianiem danych zajmować się będzie “Biuro Inicjatyw i Informacji Obywatelskiej”, którego powołanie zaprojektowane jest w strategii.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju dla gminy Kawęczyn przewiduje powołanie lokalnego stowarzyszenia pn.: “Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju”. Głównym zadaniem tej organizacji jest współpraca na rzecz ekorozwoju pomiędzy:

samorządem, biznesem, innymi organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami.

Z powyższych danych nasuwa się wniosek, że prace nad lokalną Agendą 21 w gminie Kawęczyn są daleko zaawansowane. Nie mniej jednak pozostaje do opracowania w gminie program zrównoważonego rozwoju gminy, w którym zostaną określone wzajemne relacje pomiędzy opracowanymi dokumentami oraz działania podejmowane przez samorząd wynikające z tych opracowań. Pozostaje również do opracowania system monitorowania zmian zachodzących w gminie na skutek wdrażania lokalnej Agendy 21.

  1. Przebieg prac nad strategią.

Rola zaangażowania społecznego w budowie strategii

Jest oczywiste, ze im więcej osób zaangażuje się w proces budowania strategii i im bardziej będą się one z nią utożsamiały, tym większa będzie szansa na jej pomyślną realizację. Strategia musi bowiem być akceptowana przez mieszkańców gminy jako ich dzieło i ich własna koncepcja przyszłości. Mieszkańcy gminy powinni więc być jej współautorami. W sprawach, które dotyczą ich samych są oni najlepszymi ekspertami i z różnych względów (majątek, interesy, tradycje rodzinne itp.) mają prawo współtworzenia strategii, są także materialnie zainteresowani przyszłością swojej gminy. Dlatego tak ważną sprawą jest autentycznie społeczny sposób budowania strategii. Właśnie ten społeczny charakter budowania strategii zrównoważonego rozwoju dla gminy Kawęczyn (który opisano szerzej w rozdziale dotyczącym metodyki pracy nad strategią) ma stać się gwarancją jej realizacji.

Uspołecznienie procesu budowania strategii jest żmudne i może przebiegać różnie w różnych społecznościach, niemniej tylko metodą “małych kroków” poprzez stałe i cierpliwe wspólne doskonalenie strategii i pozyskiwanie dla niej zaufania społecznego można uzyskać pożądane efekty. Społeczność lokalna, która ma poczucie uczestnictwa w tworzeniu strategii jest silniej motywowana do wdrażania wyników swojej pracy i staje się jej naturalnym rzecznikiem. Z tego powodu ważne jest kształtowanie efektywnych powiązań między strukturami władzy, lokalnymi liderami i mieszkańcami gminy i harmonijne sprzęganie zasobów lokalnych (prywatnych i publicznych) w celu urzeczywistnienia koncepcji ekonomicznego, społecznego i kulturowego rozwoju gminy oraz uzyskiwania efektu “kuli śniegowej” -opisanego w dalszej części opracowania.

Terminy poszczególnych etapów ( 1999r. ):

Prace przygotowawcze .......................................................19 kwietnia do 16 maja

1 etap - Tworzenie wizji zrównoważonego rozwoju dla gminy Kawęczyn :

 • Ustalenie terminów warsztatów i spotkań, treści ankiety, oraz uczestników procesu planowania,
 • Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół pn.: "Gmina Kawęczyn w roku 2222",
 • I warsztat - tworzenie wizji zrównoważonego rozwoju gminy Kawęczyn, ankiety, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
 • Zbieranie i opracowanie danych do raportu o stanie gminy,
 • Raport z wykonanych zadań..........................................17, 18 maja do 27 czerwca

2 etap - II warsztat

 • prezentacja wizji zrównoważonego rozwoju gminy, wytyczenie celu nadrzędnego, analiza SWOT
 • Zebranie wyników i analiza ankiety
 • Tworzenie raportu o stanie gminy.............................28, 29 czerwca do 5 września

3 etap - Tworzenie listy celów głównych i szczegółowych:

 • III warsztat - tworzenie listy problemów
 • analiza problemów,
 • tworzenie listy celów, mierniki ............................................................ 6, 7 września

4 etap - Tworzenie planu działań

 • IV warsztat - rama logiczna, system wdrażania, system monitorowania
 • Raport z wykonanych zadań,...........................................................20, 21 września

5 etap prace końcowe tworzenie:

 • strategii rozwoju dla gminy Kawęczyn
 • Dokument "worek", strategia promocyjna
 • Akceptacja strategii - Uchwała Rady Gminy Kawęczyn.............. do 6 października

Zapoznanie Rady Gminy Kawęczyn ze Strategią zrównoważonego rozwoju - Sesja 7 października, przyjęcie dokumentu - Sesja Rady Gminy - 18 października .

Metodyka pracy nad strategią

Celem realizacji programu “UMBRELLA” było opracowanie Strategii Zrównoważonego rozwoju Gminy Kawęczyn. Przyjęto zgodnie z założeniem AGENDY 21, że działania związane z opracowaniem projektu strategii powinny, poza określeniem programów zrównoważonego rozwoju, spowodować uspołecznienie prac nad strategią. Założenie to wynika z faktu, że warunkiem zbudowania strategii mającej szansę realizacji jest uspołecznienie procesu jej budowy polegające na wypracowaniu form społecznego współdziałania z zakresie programowania celów i określenia środków ich realizacji. Dzięki temu społeczność lokalna może uznać tekst strategii za dokument zawierający projekcję własnych celów i dążeń, a dzięki udziałowi w pracach nad strategią jest przygotowana do samodzielnego jej wdrożenia, realizacji i kontroli. Poprzez współautorstwo strategii społeczność lokalna jest silniej umotywowana do jej wdrożenia i staje się jej naturalnym rzecznikiem.

Prace i działania związane z budową projektu strategii można charakteryzować w trzech wzajemnie powiązanych płaszczyznach: merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej.

Na płaszczyźnie merytorycznej zrealizowano następujące zadania:

przeprowadzono identyfikację problemów zrównoważonego rozwoju gminy

zdefiniowano silne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia (analiza SWOT w trzech obszarach działania gminy)

zdefiniowano wizję rozwoju gminy oraz cel nadrzędny

określono cele główne strategii zrównoważonego rozwoju

wskazano sposoby realizacji celów określając założenia dla poszczególnych przedsięwzięć określono szanse powodzenia projektu i mierniki jego oceny.

Prace metodyczne polegały na:

ustaleniu metod badań i analiz niezbędnych do diagnozy gminy, a także ustalenie metody koordynacji prac poszczególnych konsultantów

Wyłonieniu sprawnych i skutecznych metod i technik komunikowania się i pracy w ze społecznością lokalną

Wypracowaniu metody opracowania projektów

W sferze organizacyjnej:

wyłoniono przy współpracy z władzami gminy reprezentantów społeczności lokalnej uczestniczących w sesjach warsztatowych. Po zidentyfikowaniu podstawowych trzech obszarów strategicznych wyłoniono zespoły trzy zespołu robocze :

 • zespół ds. zasobów i ich ochrony,
 • zespół ds. rozwoju gospodarczego
 • oraz ds. rozwoju społecznego.

Zorganizowano 4 sesje warsztatowe. Za najbardziej efektywną na sesjach warsztatowych uznana została technika moderacji wizualnej. O jej wyraźnej przewadze nad tradycyjnymi metodami pracy decydują między innymi:

 • Bardziej atrakcyjny charakter zajęć powodujący większe zaangażowanie emocjonalne uczestników
 • Szersze możliwości ich aktywizacji poprzez umiejętne przygotowanie pytań otwartych wywołujących odpowiedzi i zastosowanie systemu kartkowych odpowiedzi
 • Zmuszenie uczestników do krótkich, zwartych odpowiedzi, a przez to zwiększenie tępa dyskusji i tym samym umożliwienie udziału w niej w tym samym czasie większej liczby uczestników
 • Większa możliwość szybkiego rejestrowania przebiegu dyskusji (duże plansze) panowania nad jej przebiegiem, grupowania stanowisk, argumentów i kontrargumentów, unikania powtórzeń, formułowania wniosków końcowych
 • Odciążenie uczestników od potrzeby sporządzania własnych notatek, a przez to uzyskanie większej szansy na ich koncentrację na przebiegu dyskusji i kontroli tego, co już zostało osiągnięte.

W całym procesie budowania strategii zwracano uwagę zespołom roboczym na to, aby uwidaczniać nie tylko silne strony i szanse, ale także słabe strony i zagrożenia. Część z nich może być kontrolowana i korygowana, inne będące poza zasięgiem kontroli należy określić i w planach działania próbować znaleźć sposób ich minimalizacji.

Określając problemy zrównoważonego rozwoju gminy oraz definiując cele strategii posłużono się Metodą Aktywnego Planowania Strategicznego (MAPS) oraz ankietą, której wyniki zamieszczone są poniżej.

Wyniki ankiety dla gminy Kawęczyn. Ankietę wśród mieszkańców przeprowadzili.

 1. Urszula Gruszczyńska
 2. Dagmara Krawczyk
 3. Marzena Łakomicka
 4. Agnieszka Piwowarczuk
 5. Arkadiusz Suchorski
 6. Agata Walczak
 7. Anna Wrońska

Wyniki ankiety opracował Konsultant Koordynator. Ankieterzy dotarli z kwestionariuszem do 1068 ankietowanych co na ogólną liczbę mieszkańców (5545 osób) stanowi 19, 26%. Uzyskali następujące odpowiedzi:

 1. INFORMACJE O ANKIETOWANYM
 2. płeć: - mężczyzna 403 - 37, 73% zatrudnienie: - rolnik 463 – 43, 35%

  - kobieta 665 – 62, 27% - pracujący poza rolnictwem 141 – 13, 2 %

  wiek: - 16 - 17 1 – 0, 09% - emeryt / rencista 248 – 23, 22%

  - 18 - 24 76 – 7, 12% - uczący się 15 – 1, 4%

  - 25 - 44 503 – 47, 1% - bezrobotny 130 – 12, 17%

  - 45 - 59 309 – 28, 93% pracujący poza gminą :

  - 60 - 65 79 – 7, 4 - poza rolnictwem 93 – 8, 71 %

  -powyżej 65 107 – 10, 72% - w rolnictwie 8 – 0, 75%

  wykształcenie: podstawowe409 – 40, 17%,zasadnicze 313 – 29, 31%,średnie 274 – 25, 66%,wyższe 46 – 4, 31%

   

 3. KTÓRE Z PROBLEMÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO I KULTUROWEGO UWAŻA PANI / PAN ZA NAJISTOTNIEJSZE DLA TERENU GMINY KAWĘCZYN?

PROSZĘ O ZAZNACZENIE NAJWYŻEJ 3 .

a) zanieczyszczenie wód płynących i stojących na skutek braku kanalizacji ....................................769 – 72%

b) zanieczyszczenie powietrza na skutek spalania niskiej jakości opału............................................307 – 28, 75%

c) zwiększająca się liczba opadów ......................................................................................................227 – 21, 25%

d) ubożenie fauny i flory na terenach rolnych.......................................................................................189 – 17, 70%

e) zanik miedz, zadrzewień śródpolnych i powierzchni zalesionych ..................................................178 – 16, 67%

f) zanik lokalnych tradycji ................................................................................................................... 310 – 29, 03%

g) niewystarczająca oferta kulturalna..................................................................................................394 – 36, 89%

f) inne ( jakie?)............................................................................................................................................................

3. JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE PROBLEMY MIESZKAŃCÓW GMINY KAWĘCZYN?

PROSZĘ O ZAZNACZENIE NAJWAYŻEJ 3

 1. bezrobocie.....................................................................................................................................843 – 78, 93%
 2. złe warunki bytowe........................................................................................................................435 – 40, 73%
 3. niszczejąca infrastruktura (budynki, drogi, urządzenia techniczne ) ...........................................433 – 40, 54%
 4. słaby system opieki zdrowotnej ....................................................................................................244 – 22, 85%
 5. brak terenu pod zabudowę mieszkalną ..........................................................................................19 – 1, 78%
 6. niski poziom wykształcenia ..........................................................................................................114 – 10, 67%
 7. słabe poczucie bezpieczeństwa ...................................................................................................233 – 21, 82%
 8. ucieczka młodych do ośrodków miejskich ....................................................................................133 – 12, 46%
 9. starzejące się społeczeństwo gminy Kawęczyn...............................................................................85 – 7, 96%
 10. alkoholizm ....................................................................................................................................263 – 24, 63%
 11. inne ( jakie? )........................................................................................................................................................

4. JAKIE POWINNY BYĆ KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU GMINY ?

ZAZNACZ NAJISTOTNIEJSZE 3.

 1. rozwój przetwórstwa rolnego .......................................................................................................853 – 79, 87 %
 2. rozwój małej przedsiębiorczości ...................................................................................................594 – 55, 62%
 3. rozwój infrastruktury technicznej gminy .......................................................................................578 - -54, 12%
 4. tworzenie warunków dla rozwoju turystyki ...................................................................................168 – 15, 73%
 5. tworzenie warunków dla rozwoju tradycji i kultury lokalnej ...........................................................229 – 21, 44%
 6. powołanie organizacji wspierającej lokalny rozwój .......................................................................320 – 29, 96%
 7. inne ( jakie ? ).......................................................................................................................................................

Ogólnie można stwierdzić, że szeroki udział społeczności lokalnej w procesie tworzenia Strategii Zrównoważonego rozwoju Gminy Kawęczyn jest szansą na to że, realizacja strategii będzie łatwiejsza i powszechnie akceptowana.

 

 

 

Podstawowe założenia strategii zrównoważonego rozwoju gminy Kawęczyn

W uzasadnieniu potrzeby budowania strategii wymienione zostały niektóre założenia. Za najważniejsze, przyjęte w procesie budowania niniejszej strategii uznano:

 • Współdziałanie, czyli zapewnienie mieszkańcom, organizacjom gospodarczym i społecznym wpływu na kształt programu rozwoju oraz możliwości aktywnego włączenia się w proces jego realizacji.
 • Wybór zadań – przy ograniczonych zasobach skuteczne i efektywne działanie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nastąpi koncentracja na realizacji celów najważniejszych, takich, które tworzą nowe możliwości rozwojowe, stanowią wyzwanie, wywołują reakcje mnożnikowe w postaci przyrostu przedsięwzięć i jednocześnie są możliwe do osiągnięcia w określonym przedziale czasowym.
 • Podtrzymywanie i rozwój inicjatyw lokalnych – najważniejszym zasobem lokalnym gminy są jej mieszkańcy, utrzymujący tradycje zaangażowania społecznego i kształtujący swoje warunki życia w oparciu o solidną pracę i kwalifikacje zawodowe. Lokalne inicjatywy, włączone w program rozwoju gminy, uzyskać powinny materialne i organizacyjne wsparcie ze strony tego programu.

 

 

 

2. Strategiczny kierunek rozwoju gminy

2.1. Krótka charakterystyka gminy i jej misji.

Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku Gmina Kawęczyn uchwaliła swój własny Statut Gminy, w którym określone są zasady i obszar funkcjonowania lokalnego samorządu. Przez pryzmat niniejszego opracowania szczególnie ważny wydaje się zapis ( § 6, pkt. 1, lit. C ) określający działania gminy –“uchwały Rady podjęte w celu realizacji rozstrzygających wniosków referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb Gminy”. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kawęczyn właśnie te zbiorowe potrzeby określa w bardzo precyzyjny sposób.

Gmina Kawęczyn leży w południowo – wschodniej części województwa Wielkopolskiego w powiecie tureckim (na południe od Turku ) w obrębie następujących jednostek geomorfologicznych: Równina Turecko-Liskowska, Wał Malanowski i Obniżenie Teleszyńskie. Jest typową dla tego regionu rolniczą gminą wiejską. Gmina zajmuje powierzchnię 101 km2 a zamieszkuje ją 5 545 mieszkańców. Gmina skupia 28 wsi w 23 sołectwach. Przez obszar gminy przebiegają 2 drogi krajowe:

471 – Kalisz –Żdżary – Tokary – Łódź

472 – Turek – Kowale Pańskie – Sieradz

Podstawą gospodarki gminy jest rolnictwo. W równinnym krajobrazie gminy przeważają użytki rolne , które zajmują 81, 4% powierzchni gminy. Przeciętna powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 8 ha. Główną gałęzią produkcji rolniczej w gminie jest hodowla bydła mlecznego. Brak przetwórstwa rolno – spożywczego w gminie stawia rolników w grupie producentów surowca. Poza rolnictwem na terenie gminy działa ponad 100 podmiotów gospodarczych.

 

 

2.2. Wizja przyszłości i cel nadrzędny rozwoju gminy Kawęczyn

Wizja rozwoju jest określeniem takiego obrazu gminy, jakich cieli by osiągnąć za piętnaście lat – bo taki horyzont czasowy wyznaczyli uczestnicy procesu planowania – mieszkańcy gminy. Zanim jednak określimy wizję rozwoju przypomnijmy jakiej strategii gmina Kawęczyn oczekiwała. W systemie gospodarki rynkowej budowanie strategii musi uwzględniać kryteria ekonomiczne. Czynnikiem kluczowym rozwoju jest lepsza i wydajniejsza eksploatacja lokalnego potencjału gospodarczego i posiadanych w gminie zasobów. Proces budowania strategii nie może jednak ograniczać się wyłącznie do sfery ekonomicznej, lecz respektując w pełni znaczenie aspektów ekonomicznych powinien zachować niezbędną równowagę między koniecznością rozwiązań proefektywnościowych, z celami społecznymi.

Zakłada się, że rozwój gospodarczy gminy będzie “ekoprzyjazny” i opierać się będzie na zasadzie “zrównoważonego rozwoju” rozumianego jako sytuacja, w której następuje polepszenie warunków życia społeczności przy respektowaniu ograniczeń wynikających z możliwości ekosystemów. Strategia ekorozwoju opiera się na kilku podstawowych założeniach:

 • racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów lokalnych, przy ograniczeniu dostarczenia ich (lub ich odpowiedników) z zewnątrz,
 • wykorzystywanie w pierwszym rzędzie zasobów odtwarzalnych,
 • zintegrowane wykorzystanie potencjału (łącznie różnych zasobów), poprzez rozwiązywanie różnych problemów łącznie, w ich wzajemnym oddziaływaniu,
 • poszukiwanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego,
 • budowanie rozwoju na kontynuacji pozytywnych tendencji, szacunku dla dziedzictwa i wartości (tradycja, ale nie cofanie się),
 • traktowanie więzi społecznej jako fundamentu stosunków społecznych i gospodarczych,
 • budowanie współpracy między lokalnymi “aktorami” (struktury władzy lokalnej, podmioty gospodarcze i społeczne, lokalni liderzy),
 • tworzenie lokalnych systemów kooperacji gospodarczej i ich aktywne łączenie z bliższymi i odleglejszymi rynkami zbytu.

Jak widać, podstawą tworzenia strategii jest zdanie sobie sprawy z lokalnych zasobów i potencjałów, zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich tak, aby uzyskać efekt “kuli śniegowej”, to znaczy żywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków.

Istotne znaczenie dla kształtu strategii ma sposób postrzegania możliwych funkcji regionu wiejskiego, w którym leży gmina Kawęczyn i specyfiki samej gminy. Przyjęto, że niezbędne jest wykorzystanie jej potencjału turystycznego, aktywności dziedzictwa kulturowego, możliwości uruchomienia lokalnego przetwórstwa i świadczenia wysokiej jakości usług.

Strategia umacnia rangę i znaczenie gminy w obszarze jej sfery wpływów, utrwala i wzmacnia oddziaływanie gminy na układy zewnętrzne oraz poszerza właściwy gminie obszar przyciągania. Owo oddziaływanie oraz przyciąganie realizować się będzie na wielu płaszczyznach odzwierciedlonych w sformułowanej dla gminy Kawęczyn wizji :

 • ekologicznej,
 • ekonomicznej – zwłaszcza turystycznej,
 • społecznej - kulturalnej i innych.

 

 

Wizja sformułowana w sposób następujący:

"GMINA KAWĘCZYN

MIEJSCEM LUDZI ŻYJĄCYCH DOSTATNIO DZIĘKI NOWOCZESNEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ I LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZE SPOŁECZNOŚCIĄ ZACHOWUJĄCĄ WŁASNE TRADYCJE KULTUROWE,

MIEJSCEM CZYSTYM I BEZPIECZNYM, W KTÓRYM OSIEDLIŁY SIĘ BOCIANY,

GMINĄ DBAJĄCĄ O ZDROWIE I WYKSZTAŁCENIE SWOICH MIESZKAŃCÓW "

 

 

Cel nadrzędny ze wszystkich celów strategicznych jest to cel sformułowany najbardziej ogólnie

MIESZKAŃCY GMINY KAWĘCZYN OSIĄGNĄ EUROPEJSKI POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO - EKONOMICZNEGO,

UMOŻLIWIAJĄCY DOSTATNIE NOWOCZESNE I BEZPIECZNE ŻYCIE

Z ZACHOWANIEM TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ I LOKALNEJ

Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA , KTÓREGO SYMBOLEM JEST BOCIAN

 

  

 1. Szanse i zagrożenia rozwoju gminy

3.1. Stymulatory rozwoju, czyli te czynniki, które sprzyjają realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju gminy Kawęczyn. Można je sklasyfikować grupach:

 • Zaangażowanie władz + przekonanie władz ,aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia strategii oraz utworzone stanowisko specjalisty w Urzędzie Gminy ds. kontaktu z organizacjami pozarządowymi.
 • Inicjatywy społeczne + zakładane w strategii powołanie Biura Informacji i Inicjatyw Obywatelskich oraz powołanie lokalnej organizacji pozarządowej - Kawęczyńskiego Towarzystwa Rozwoju - oczekiwane przez uczestników procesu planowania mają szansę stać się formą dialogu społeczności lokalnej z władzą przy wprowadzaniu lokalnej Agendy 21, kolejną organizacją już funkcjonującą, mogącą przejąć część zadań wynikających ze strategii – zadań związanych z rozwojem gospodarczym gminy ( np.: powołanie grup producenckich ) jest funkcjonująca na terenie gminy Niezależna Samorządowa Organizacja Produkcyjna Hodowców Bydła Konińsko – Pomorsko – Kujawska Organizacja Regionalna w Turku.
 • Szeroka promocja strategii + przedstawianie stworzonej strategii jako sukcesu lokalnego samorządu.
 • Przydatność strategii w tworzeniu innych dokumentów + możliwość konstruowania w oparciu o strategię wniosków o dotację na konkretne zadania.

3.2. Problemy rozwoju

“Drzewka problemów” zdefiniowane podczas zajęć warsztatowych:

 • Rozwój społeczny

jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania gminy. Dokonana diagnoza stanu gminy, ankieta oraz ustalenia grupy roboczej na warsztatach (identyfikację problemów przeprowadzono metodą budowy “drzewka problemów”) pozwoliły wyodrębnić następujące problemy utrudniające osiągnięcie oczekiwanej jakości życia społecznego

 

 

Kluczowe

Skutki

Przyczyny

 • Niski poziom wykształcenia
 • Zanik lokalnych tradycji
 • Załamanie się produkcji rolnej
 • Niski poziom infrastruktury technicznej

 • Mała świadomość obywatelska
 • Słaba znajomość jęz. Obcych
 • Brak miejsc pracy
 • Wysokie koszty utrzymania
 • Niskie dochody
 • Duża odległość do dużych ośrodków miejskich
 • Niedofinansowanie gminy
 • Brak instytucji kulturalnej
  • Ponad to brak zbiornika wodnego na terenie gminy – problem traktowany jako brak możliwości aktywnego wypoczynku dla społeczności lokalnej.

    

   • Rozwój gospodarczy

   jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania gminy. Dokonana diagnoza stanu gminy, ankieta oraz ustalenia grupy roboczej na warsztatach (identyfikację problemów przeprowadzono metodą budowy “drzewka problemów”) pozwoliły wyodrębnić następujące problemy gospodarcze:

   Kluczowe

   Skutki

   Przyczyny

   • Mała liczba podmiotów gospodarczych
   • Brak zorganizowanego zbytu na produkty rolnicze ( giełdy, rynki hurtowe)

  • Niska opłacalność produkcji
  • Zła polityka państwa wobec rolnictwa
  • Braki w infrastrukturze technicznej
  • Brak inwestora strategicznego
  • Brak długofalowej polityki regionu
  • Upadek spółdzielczości
  • Zasoby gminy i ich ochrony
   • Problemy kluczowe:

    • Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
    • Niewłaściwe zagospodarowanie odpadów powstających na terenie gminy
    • Zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych
    • Zanieczyszczenie powietrza
    • Ubożenie flory i fauny

    Analiza SWOT – wyniki pracy warsztatowej

    Rozwój gospodarczy

    mocne strony (siły)

    • Warunki naturalne dla rolnictwa
    • Oświata ( nowoczesna baza )
    • Czyste środowisko
    • Mimo trudności wzrost świadomości rolników
    • Władze gminy dbające o wszechstronny rozwój
    • Obiekty do zagospodarowania

    wady ( słabe strony )

    • Położenie ( nowy podział administracyjny )
    • Brak surowców naturalnych o znaczeniu gospodarczym
    • Brak środków na nowoczesną infrastrukturę

    okazje ( szanse )

    • Napływ funduszy “Unijnych”
    • Poprawa w polityce rolnej
    • Napływ ludności z miast na wieś ( np.: jako taka moda )
    • Stabilny rynek wschodni
    • Otwarcie rynków Unii

    trudności ( zagrożenia )

    • Brak kapitału
    • Załamanie gospodarki
    • Napływ skażonych produktów żywnościowych z rynków Unii Europejskiej

     

     

     

     

    Ponadto uczestnicy w trakcie tej burzy mózgów postawili przed uczestnikami z innych grup wnioski do dyskusji :

    • Agroturystyka
    • Gazyfikacja
    • Edukacja ekologiczna jako przedmiot nauczania w szkole, pogadanki, szkolenia konkursy – na najpiękniejszą zagrodę – folklor, “sami swoi”
    • Reklama walorów środowiskowych
    • Rolnictwo ekologiczne
    • Rehabilitacja w dworku w Gozdowie
    • Stadnina koni, schroniska
    • Majówki festyny w ramach “dni bociana”
    • Wyścigi rowerowe, place zabaw
    • Konkurs “łapanie żaby”
    • Budowa stadionu wraz z zapleczem
    • Lasy – zbiór runa leśnego

    Rozwój społeczny

    mocne strony (siły)

    • Dobra lokalizacja szkół
    • Kapitał ludzki
    • Małe gospodarstwa
    • Prężne jednostki strażackie

     

    wady ( słabe strony )

    • Niedofinansowanie szkół
    • Starzejące się społeczeństwo
    • Bezrobocie
    • Małe gospodarstwa

    okazje ( szanse )

    • Przejęcie zakładów POW przez inwestora zagranicznego
    • Zagospodarowanie parków i lasów
    • Stadnina koni w Głuchowie

    trudności ( zagrożenia )

    • Wyludnienie – odpływ ludności do ośrodków miejskich
    • Niski poziom wykształcenia
    • Upadek oświaty rolniczej

     

     

     

     

     

    Zasoby gminy i ich ochrona

    mocne strony (siły)

    • Tereny chronionego krajobrazu – Teleszyna
    • Dużo terenów leśnych – tereny różnorodne krajobrazowe
    • W miarę czyste środowisko – brak wpływu dużych zakładów przemysłowych
    • Łąki – rozległe tereny zielone
    • Przychylne nastawienie władz

    wady ( słabe strony )

    • Brak świadomości i kształcenia ekologicznego
    • Brak środków budżetowych
    • Zanieczyszczenie środowiska
    • Brak strategii ekorozwoju

    okazje ( szanse )

    • Środki pomocowe (phare )
    • Stadnina koni
    • Skansen etnograficzny- -chaty, kuźnia, zwyczaje i obrzędy wiejskie
    • Moda na agroturystykę
    • Podróże przyrodnicze – szlaki turystyczne piesze i rowerowe z ciekawostkami przyrodniczymi + poszukiwanie skarbów
    • Odkrycie wód termicznych

    trudności ( zagrożenia )

    • Negatywne skutki napływu turystów – kradzieże i rozboje
    • Trudności w utrzymaniu porządku publicznego
    • Napływ zanieczyszczeń z terenów sąsiednich
    • Możliwość wystąpienia niezdrowej konkurencji

     

     

     

     

     1. Plan operacyjny strategii, cele szczegółowe oraz ich realizacja

    Plan operacyjny strategii jest tym elementem strategii, w którym następuje jej konkretyzacja – wskazanie sposobów realizacji celów.

    I tak w kolejnych działaniach zespołów planujących zostały wyznaczone cele główne, które w bardziej precyzyjny sposób określiły cel nadrzędny, uwzględniając trzy główne sfery życia gminy. Następnie wyznaczone zostały cele szczegółowe. Dla każdej sfery przyjęto następujące kryteria mające wpływ na kolejność celów strategii: wpływ na poprawę stanu środowiska, na jakość życia, na integrację mieszkańców, łatwość w realizacji i zdobyciu środków finansowych oraz możliwości organizacyjnej. Uznano, że najważniejsze obszary rozwojowe gminy to: ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych, różnorodne rolnictwo - wydolne gospodarstwa rolne zapewniające dodatkowy dochód rolnikom oraz dobrze rozwinięta przedsiębiorczość, zwłaszcza pozarolnicza, tworząca nowe miejsca pracy, aktywni i świadomi mieszkańcy oraz dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna jako baza zapewniająca rozwój gminy we wszystkich ładach. Działania w tych obszarach zapewnią wielofunkcyjny i zarazem zrównoważony rozwój gminy. Następnie zostały określone projekty i zadania, których realizacja przybliży mieszkańców do projektowanego stanu gminy za lat 15. Precyzyjne rozpatrzenie występujących w gminie problemów oraz analiza oczekiwań umożliwia określenie celów.

     

     

     

    4.1. Środowisko - zasoby gminy i ich ochrona

    Wnioski wynikające z diagnozy:

    • Podmokłe łąki i torfowiska niskie doliny rzeki Teleszyna wymagają szczególnej ochrony - obszary zanikające w skali kraju i Europy.
    • Konieczne jest wykonanie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej w celu rzeczywistej oceny stanu przyrody gminy. Rekonesans sporządzony na potrzeby strategii, nie jest dostatecznym odzwierciedleniem składu gatunkowego i zbiorowisk w gminie.
    • Torfowiska i zabagnione doliny cieków stanowią najcenniejsze zbiorowiska i powinny być szczególnie chronione.
    • Gmina posiada ciekawa rzeźbę terenu i pomimo małej lesistości i rolniczego charakteru został zachowany urozmaicony krajobraz.

     

     

    CEL GŁÓWNY

    SPOŁECZNOŚĆ FUNKCJONUJE W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM

    CELE SZCZEGÓŁOWE - STRUKTURA:

    • mieszkańcy świadomi ekologicznie
    • właściwie zagospodarowane odpady i zmniejszona ich ilość
    • ograniczone zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych
    • zadowalający stan czystości powietrza
    • zwiększona bioróżnorodność

    UZASADNIENIE WYBORU CELÓW:

    Problem : niska świadomość ekologiczna mieszkańców

    + Cel szczegółowy: mieszkańcy świadomi ekologicznie

     

    Uzasadnienie wyboru: Wrażliwość, świadomość i odpowiedzialność mieszkańców za swoje własne otoczenie przyrodnicze jest wynikiem długotrwałej pracy edukacyjnej organizowanej dla wszystkich mieszkańców polegającej przede wszystkim kształtowaniu prośrodowiskowych postaw. Postawa odpowiednio uwrażliwionych mieszkańców jest pierwszym i najbardziej oczywistym gwarantem ochrony własnych zasobów przez gminę.

    Działania:

    • Realizacja treści z zakresu edukacji ekologicznej ujętych w podstawie programowej szkoły podstawowej i gimnazjum
    • szkoły i przedszkola gminy głównym kanałem informacji ekologicznej skierowanej do dzieci i dorosłych

    zadania:

    • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
    • przygotowanie warsztatu pracy ( literatura lokalna i fachowa, zajęcia terenowe )
    • przygotowanie imprez integrujących: “Sprzątanie Świata”, Dożynki, Dzień Ziemi,
    • założenie kół ekologicznych w szkołach

    Odpowiedzialność za wykonanie: Komisja Ochrony Środowiska Rady Gminy

    Problem : niewłaściwie zagospodarowane odpady i nadmierna ich ilość

    + Cel szczegółowy: właściwie zagospodarowane odpady i zmniejszona ich ilość

     

    Uzasadnienie wyboru: Gmina Kawęczyn jest członkiem Miedzygminnego Związku “Czyste miasto, czysta gmina”. Jednak samo uczestnictwo w tym związku nie gwarantuje rozwiązania problemu “śmieciowego”. Potrzebne i wskazane są działania lokalne mające na celu rzeczywiście poprawną gospodarkę odpadami stałymi na terenie gminy.

    Działania:

    • edukacja ekologiczna mieszkańców realizowana jak w pkt. 1 w tym promocja metod kompostowania bioodpadów
    • wpływ na opracowanie programu gospodarki odpadami dla Związku Gmin ”Czyste miasto, czysta gmina”. Wdrożenie programu na terenie całej gminy.

    Odpowiedzialność za wykonanie: Urząd Gminy, kompostowanie – ODR.

    • inwentaryzacja, rekultywacja wysypisk oraz likwidacja “dzikich” wysypisk ( w ramach akcji ”Sprzątania Świata” )
    • egzekwowanie Uchwały o zachowaniu porządku i czystości w gminie
    • zmiana systemu ogrzewania – gazyfikacja gminy

    Odpowiedzialność za wykonanie: Urząd Gminy

    Problem : Niezadowalający stan czystości powietrza

    + Cel szczegółowy: zadowalający stan czystości powietrza

     

    Uzasadnienie wyboru: Czyste powietrze jest kolejnym, niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania ekosystemu w gminie. Zła tradycja spalania śmieci w nieodpowiedniej temperaturze, zła jakość paliw używanych w piecach gospodarstw domowych jest szczególnie uciążliwa dla mieszkańców i z pewnością szkodliwa dla środowiska zwłaszcza w okresie zimowym.

    Działania:

    • przygotowanie koncepcji gazyfikacji gminy - ewentualnie nowych systemów grzewczych - i jej realizacja

    Odpowiedzialność za wykonanie: Urząd Gminy

    • przygotowanie programu oszczędności energii dla gminy Kawęczyn ( docieplanie budynków , wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, modernizacja kotłowni
    • edukacja ekologiczna w tym zakresie

    Odpowiedzialność za wykonanie: Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju

    Problem : pogarszająca się jakość wód gruntowych i powierzchniowych

    + Cel szczegółowy: Wysoka jakość wód gruntowych i powierzchniowych

     

    Uzasadnienie wyboru: Jakość wód gruntowych ma decydujące znaczenie na zachowanie bioróżnorodności. Jednak żeby podjąć odpowiednie kroki niezbędna jest informacja na temat obecnego stanu wód. Określenie stopnia czystości gminnych zasobów wód powierzchniowych i gruntowych jest jednym z pierwszych działań w tym zakresie. Kolejnym krokiem jest dopiero dbałość o sukcesywną poprawę jakości zasobów wodnych – poprzez sprawny system monitorowania..

    Działania:

    • określenie stopnia czystości wód
    • realizacja programu gospodarki wodno – ściekowej
    • realizacja programu gospodarki odpadami
    • realizacja programu ochrony bioróżnorodności

    Odpowiedzialność za wykonanie: Zarząd Gminy

    • edukacja ekologiczna rolników w kierunku zmniejszenia ilości ścieków bytowych i rolniczych odprowadzanych do wód powierzchniowych i gruntowych

    Odpowiedzialność za wykonanie: Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju

    Problem : zmniejszająca się bioróżnorodność zasobów przyrodniczych gminy

    + Cel szczegółowy: zwiększona bioróżnorodność

     

    Uzasadnienie wyboru: W gminie odnotowano zmniejszającą się bioróżnorodność. Opisane poniżej działania mają na celu zachowanie występującej w gminie bioróżnorodności - po pierwsze dla przyszłych pokoleń, a po drugie w celu eksploatacji bogactwa przyrodniczego w celach rozwijania turystyki szeroko rozumianej na terenie gminy.

    Działania:

    • zwiększenie powierzchni zadrzewień na terenie gminy

    zadania :

    • plan zalesień gruntów o niskiej bonitacji
    • plan zadrzewień śródpolnych i wzdłuż szlaków komunikacyjnych
    • edukacja ekologiczna rolników

    Odpowiedzialność za wykonanie: Urząd Gminy

    • ochrona miejsc podmokłych i obiektów przyrodniczo cennych

    zadania:

    • inwentaryzacja przyrodnicza gminy
    • podjęcie odpowiednich form ochrony przez gminę przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody
    • uwzględnienie obiektów i obszarów o dużych walorach przyrodniczych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

    Odpowiedzialność za wykonanie: Urząd Gminy.

    Harmonogram działań:

    Cel szczegółowy – mieszkańcy świadomi ekologicznie

    Działania / zadania

    Harmonogram lata

    Odpowiedzialność

    Orientacyjny budżet

    • wytworzenie informacji: Katarzyna Łuczak
    • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2003-07-08 09:39:19)
    • zaakceptowanie treści informacji: Marek Olek (2003-07-08 10:21:42)

    Strategia Zrównowazonego Rozwoju Gminy Kawęczyn

    Spis treści

     

     

     

     

     

     

     

    1. Proces tworzenia strategii i jego uczestnicy.................................................2

     1. 1. Miejsce strategii zrównoważonego rozwoju gminy Kawęczyn
     2. w lokalnej Agendzie ....................................................................................2

                        1.     2. Przebieg prac nad strategią.........................................................................5

                         1.     3. Struktura strategii.......................................................................................10

    2. Strategiczny kierunek rozwoju gminy..........................................................11

                          2.    1. Krótka charakterystyka gminy i jej misji......................................................11

                          2.    2. Wizja przyszłości i cel nadrzędny rozwoju gminy.......................................13

    3. Szanse i zagrożenia rozwoju gminy............................................................15

                           3.    1. Stymulatory rozwoju...................................................................................15

                            3.    2. Problemy rozwoju.......................................................................................15

    4.  Plan operacyjny strategii, cele szczegółowe oraz ich realizacja.................19

                             4.   1. Środowisko.................................................................................................20

                             4.   2. Gospodarka ...............................................................................................25

                             4.   3. Sfera społeczna..........................................................................................30

                             4.   4.Zarządzanie gminą.....................................................................................33

                             4.   5. Syntetyczny przegląd zarządzania operacyjnego - schemat 6. ................37

    5.  Zarządzanie realizacją strategii..................................................................38

                             5.   1. Instrumenty realizacji..................................................................................38

                             5.   2. Monitoring strategii.....................................................................................40

                             5.   3. System aktualizacji strategii.......................................................................42