Nabór Pracowników

Informacja o wynikach naboru na stanowisko SEKRETARZ GMINY

Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Sekretarz Gminy

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr

WÓJT GMINY KAWĘCZYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KAWĘCZYNIE Z TERMINEM ZATRUDNIENIA OD DNIA 1 SIERPNIA 2019 r.

Stanowisko urzędnicze: podinspektor na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i kadr

 1. Wymagania formalne (niezbędne):

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 2. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

 3. posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego pracę na w/w stanowisku;

 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. wykształcenie: wyższe,

 6. nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. dodatkowo punktowane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

 2. ogólna znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o pracownikach samorządowych, ogólnych zasad Kodeksu Pracy (rodzaje umów, sposoby ich zawierania i rozwiązywania, urlopy, świadectwa pracy, bhp w zakładzie),

 3. znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i statutu Gminy,

 4. umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

 5. samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 6. umiejętność organizacji własnej pracy i umiejętność pracy w zespole,

 7. odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista,

 8. dyspozycyjność i chęć poszerzania wiedzy,

 9. biegła obsługa komputera i Internetu,

 10. mile widziana znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi.

   2. Współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu kampanii wyborczych.

   3. Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych, w tym m.in.:

 • centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji

 • rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej,

 • rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

 • rejestru zarządzeń Wójta,

 • zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe oraz prowadzenie magazynu tych materiałów,

 • obsługiwanie centrali telefonicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

 • prowadzenie tablicy ogłoszeń urzędowych,

   1. Prowadzenie spraw kadrowych, w tym m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji z zakresu akt osobowych pracowników Urzędu,

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów wypoczynkowych,

 • prowadzenie spraw praktyk dla uczniów i studentów,

 • załatwianie spraw związanych z zakupem odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej

   1. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie, współpraca z kierownikami referatów i pracownikami urzędu w zakresie aktualizacji danych, zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

   2. Redagowanie i nadzorowanie druku i kolportażu czasopisma „Kawęczyniak”

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno – biurowa, z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku piętrowym, brak windy.

5. Wskaźniki zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae,

 3. kserokopie świadectw pracy,

 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku pracy

 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 10. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.,

 11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i kadr” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 15:00.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV i oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata/tkę oraz powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Kawęczyn dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne będą poddani rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kaweczyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Wójt Gminy Kawęczyn

/-/ Jan Nowak

Formularz opisu stanowiska

Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie o wynikach naboru 20180118

Wójt Gminy Kawęczyn poszukuje pracownika gospodarczego.

Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor na stanowisku pracy ds.bezpieczeństwa i obronności.

 

Informacja o dokonanym wyborze kandydatki na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Wójt Gminy Kawęczyn poszukuje pracownika na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, z terminem zatrudnienia od dnia 1 grudnia 2017 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor na stanowisku pracy ds. gospodarki lokalowej, kultury, kultury fizycznej i obronności.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor na stanowisku pracy ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej.

Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki lokalowej, kultury, kultury fizycznej i obronności

 

Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej.

Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunka/opiekun w GOPS w Kawęczynie.

Informacja o dokonanym wyborze kandydatki na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Wójt Gminy Kawęczyn poszukuje pracownika na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, z terminem zatrudnienia od dnia 16 maja 2016 r., przekazanie stanowiska pracy w dniu 13 maja

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. pułkownika pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor na stanowisku pracy ds. obsługi interesanta

Nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor na stanowisku pracy ds. obsługi interesanta.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i kadr

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z brakiem rozstrzygnięcia w naborze na stanowisko urzędnicze: Podinspektor na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i kadr, w dniu 21 lipca 2015 ro

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU
na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i kadr
w Urzędzie Gminy w Kawęczynie

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w związku z brakiem rozstrzygnięcia w naborze na wyżej wymienione stanowisko, w dniu 21 lipca 2015 roku (wtorek) w Urzędzie Gminy w Kawęczynie odbędą się dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne z następującymi kandydatami:

1.Andrzejewska Beata, zam. Chocim  -  godz. 10:00
2.Antczak- Tworo Aneta, zam. Kawęczyn - godz. 10:30
3.Kustosz Katarzyna, zam. Kaczki Średnie – godz. 11:00
 
 

Przewodniczący Komisji
/-/   Jan Nowak
 
Kawęczyn, dnia 15 lipca 2015 r.

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i kadr w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko INFORMATYK

Nabór na stanowisko urzędnicze INFORMATYK w Urzędzie Gminy w Kawęczynie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko: Sekretarz Gminy

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza gminy w Urzędzie Gminy w Kawęczynie

Konkurs na stanowisko dyrektora ZS w Kowalach Pańskich

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kawęczyn

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej/instruktor terapii w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Młodzianowie

Lista na stanowisko instruktora terapii zajeciowej/instruktor terapii

Lista kandydatów spelniających wymogi formalne na stanowisko glowny księgowy/inspektor

Nabor na stanowisko instruktora terapii zajęciowej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W MŁODZIANOWIE