Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Kawęczyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip.html zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Gminie Kawęczyn na www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip.html przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa kaweczyn.pl  spełnia wymagania w 92.00 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Kawęczynie

Kawęczyn 48,

62-704 Kawęczyn, tel. 63 288 59 34,

fax. 63 288 59 40 e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl

 1. Publikacja strony www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip.html 21. 09. 2018 r
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Marta Wojtczak
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. 63 288 59 10
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: emailwojtczak@kaweczyn.pl
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.1.
 8. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji
 9. W biurze obsługi interesanta w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.  Osoby głuche, które chcą załatwić sprawę w Urzędzie muszą zgłosić, że potrzebują pomocy tłumacza języka migowego. Takie zgłoszenie mailowo trzeba wysłać 7 dni, przed wizytą.

W zgłoszeniu trzeba napisać:

data spotkania,

rodzaj języka migowego (PJM, SJM, SKOGN),

sprawę, którą chce się załatwić (krótko),

dane do kontaktu (e-mail, telefon komórkowy, adres). dla osób głuchych.

Dostępność architektoniczna Urzędu Gminy Kawęczyn

Budynek pod adresem Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn w którym siedzibę ma Urząd Gminy. przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Do budynku prowadzą dwa wejście od strony zachodniej wejście oznaczone literą A   i południowej oznaczone litera B. Do obu wejść prowadzą schody.
Wejście B budynku zawiera podjazd umożliwiający wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma  windy osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
Przy budynku jest wydzielone jedno miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się po lewej stronie od wejścia B.

Dla osób z wózkami dostępny jest korytarz i pomieszczenie na parterze w których znajduje się:

- sekretariat (biuro Wójta Gminy, Sekretarza oraz Zastępcy Wójta )

- Urząd Stanu Cywilnego

- Biuro Rady Gminy Kawęczyn

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wprost wejścia B

- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

- w budynku Urzędu nie ma pętli indukcyjnych

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niedowidzących i słabowidzących.

- W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się asystent osoby niepełnosprawnej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

                             al. Solidarności 77                               

00-090 Warszawa

Audytor: Ewa Frątczak

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 20 stycznia 2020 rok

Data aktualizacji strony 21.09.2018