Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
18 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: " OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 -2023”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
18 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: " OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 -2023”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
15 maja 2018: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 1/2018"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
15 maja 2018: Dział: "../Petycje/Petycje kierowane do Wójta Gminy"; Wiadomość: "Petycja 6/2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
14 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
10 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy przeprowadzenia badań ankietowych wraz z opracowaniem ankiet i raportu z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kawęczyn "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
9 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "zapytanie ofertowe na prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Wojciechów i składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Milejów"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
8 maja 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Tokarach Pierwszych dz nr 113/2 i 114"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
7 maja 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274,275 i 276 obręb Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
7 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Tokary Pierwsze - wykonanie utwardzonego pobocza” "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
7 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
7 maja 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
7 maja 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XL/273/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
4 maja 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Plan gospodarki niskoemisyjnej"; Wiadomość: "Kampania antysmogowa"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
27 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XL/276/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
27 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XL/275/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 k"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
27 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XL/274/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
27 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XL/273/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
27 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Informacja o rostrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
19 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 83 na odcinku Marianów-Kowale Pańskie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
19 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 83 na odcinku Marianów-Kowale Pańskie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
19 kwietnia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Żdżary dz.nr 336,418/1,419/1"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
19 kwietnia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tokary Pierwsze dz. nr 113/2 i 114"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
18 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Tokary Pierwsze - wykonanie utwardzonego pobocza” "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
18 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
18 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
16 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
16 kwietnia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Druki do pobrania"; Wiadomość: "DRUKI DO POBRANIA"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
10 kwietnia 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26.03.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2017, Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowe"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
10 kwietnia 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16.03.2018 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 23/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.03.2017 r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
10 kwietnia 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 33/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na Organizacje"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
10 kwietnia 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05.03.2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz regulaminu jej działania."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
6 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "„Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
6 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypad"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie obniżenia dyrektorom szkół i przedszkola tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIX/269/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
5 kwietnia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie umozenia postępowania administracyjnego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
5 kwietnia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obora wolnostanowiskowa dla krów mlecznych i jałówek z automatycznym sys"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
>>