Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”wyłożony do publicznego wglądu.


KIERUNKI
TEKST SUIKZP KAWĘCZYN do wyłożenia
RYSUNEK 1 A GRANICE ADMINISTRACYJNE
RYSUNEK 1 B INFRASTRUKTURA PRZESTRZENNA
RYSUNEK 1 C UKŁAD DROGOWY
RYSUNEK 1 D ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
RYSUNEK 1 E UŻYTKOWANIE TERENU