Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Informacje Środowiskowe
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Agnieszka Sasiak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Sasiak (13 / 8 / 2015)
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Sasiak (13 / 8 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Sasiak (13 / 8 / 2015)
Oglądano 747 razy
Lista wiadomości
Kampania antysmogowa Zawiadmienie o wydanym postanowieniu - RDOŚ i Wody Polskie „ Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat turecki, województwo wielkopolskie Informacja o możliwości składania wniosków na usunięcie azbestu Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obora wolnostanowiskowa dla krów mlecznych i jałówek z automatycznym sys Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Wzory dokumentów na dofinansowanie inwestycji dotyczących odnawialnych żródeł energii Obwieszczenie o wydanej decyzji Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym. Informacja o możliwości składania deklaracji na montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki. Zawiadmonienie o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża „Leśnictwo II” na części działki geodezyjnej 45/1 obręb Leśnictwo, gmina Ka Zawiadamienie Wójta Gminy Kawęczyn o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża „Leśnictwo II” na części działki geodezyjnej 45/1 Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 8 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 polegającej na budowie chod Obwieszczenie Prezesa Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 29.12.2016 r, Nr SKO-ZP-4160/263/16 Zawiadomienie o złozonym odwołaniu od decyzji z dnia 25 sierpnia 2016 roku znak ROŚ-OŚ.6220.2.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdżary na odcinku Miłaczew-Skarżyn. Zawiadomienie o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn, Konsultacyjne projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat turecki, województwo wielkopolskie Informacja z dnia 23 czerwca 2016 r. - ferma drobiu Informacja z dnia 22 czerwca 2016 r. - studnia głębinowa, obręb ewid. Czachulec Nowy. Protokół z rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr11 ,32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Ka Zawiadomienie o wydłuzeniu terminu - wykonanie studni głębinowej na działce o nr 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn Informacja - zakończenie postępowania OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ - BUDOWA KURNIKÓW W CZACHULCU NOWY Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o ponownej procedurze udziału społeczeństwa - budowa ferm drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat turecki, województwo wielkopolskie Informacja o wydanym postanowieniu - budowa obory dla bydła mlecznego krów mlecznych w m. Dziewiątka, gm. Kawęczyn. Informacja - zakończenie postępowania. Zawiadomienie o niedotrzymaniu terminu. Opinia RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na polegającego na wykonaniu studni głębinowej na działce o nr 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn. Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn” Zawiadmomienie Wójta Gminy Kawęczyn - Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat turecki, województwo wielkopolskie Zawiadomienia o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy oraz o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zawiadomienie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienia w sprawie: „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn” Modernizowane budynki: Budynek Urzędu Gminy w Kawęczynie, Zespó Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn” Obwieszczenie o wydanej w dniu 12 stycznia 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowych na działce o nr 84 w m. Siedliska, gmina Kawęczyn obręb Siedliska Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zawiadomienie o terminie załatwienia Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowych na działce o nr 84 w m. Siedliska, gmina Kawęczyn obręb Siedliska Obwieszczenie dot. rozpoczętej procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr Zawiadomienie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 26.10.2015 r. (znak pisma: WOO-I.4242.210.2015.ED.6) postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z inf Informacja - zbiórka odpadów niebezpiecznych w m. Skarżyn,Stanisława, Marcjanów,Będziechów,Żdżary,Tokary Pierwsze,Tokary Drugie,Milejów,Wojciechów, Młodzianów,Nowy Czachulec,Dziewiątka,Leśnictwo,Siedliska,Kowale Pańskie,Kowale Pańskie Kol.,Marianów Kol. Informacja w sprawie wycinki drzew Zawiadomnie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego: budowie obory dla bydła mlecznego krów mlecznych w m. Dziewiątka, gm. Kawęczyn Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowych na działce o nr 84 w m. Siedliska, gmina Kawęczyn obręb Siedliska Zawiadomienie o terminie załatwienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec Now Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kawęczyn Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn Ankieta dla mieszkańców i przedsiębiorców Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Uchwała Zgromadzenia ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 października 2014 roku Informacja w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej Obwieszczenie Wójta Gminy Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 04 września 2014 r. - Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli DEKLARACJA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE „BUDOWA PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” Obwieszczenie Wójta Gminy Turek Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o wydaniu postanowienia zawiesza DEKLARACJA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE „BUDOWA PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowych na działce o nr 84 w m. Siedliska, gmina Kawęczyn obręb Siedlisk Informacja o możliwości składania wniosków w 2014 roku w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej w m. Będziechów obręb Będziechów i Stanisława gmina Kawęczyn Ogłoszenie Wójta Kawęczyna o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii w ramach strategicznej oceny oddziaływania Zawiadomienia o wydanym postanowieniu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej w m. Będziechów obręb Będziechów i Stanisława gmina Kawęczyn Informacja nt bezpłatnego szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn- dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego Przebudowie drogi w miejscowości GŁUCHÓW zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych: obręb Głuchów nr 731 i obręb To Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w miejscowości GŁUCHÓW Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z pr Informacja o przeprowadzanej na terenie Gminy Kawęczyn w 2013 roku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Informacja dot. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projketu Programu ochrony powietrza pt" Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory krów mlecznych w m. Okręglica, gm. Kawęczyn Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. ZAWIADOMIENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA WNIOSEK o wydanie decyzji zezwalającej usunięcie drzew* / krzewów* Zmiana numerów kont bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Informacja o dniu otwartym w dniu 29 września 2012 r. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych " Orli Staw", Orli Staw 2,62-834 Ceków. WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej usunięcie drzew lub krzewów Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi wewnętrznej w m. Milejów na długości 735 mb. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn- dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w m. Milejów, na długości 210,0mb zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych: 267 i 26 Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn- dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w m. Będziechów, na długości 585,0mb zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych: 5 i 2 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie drogi wewnętrznej w m. Milejów, na długości 735 mb" Ogłoszenie Wójta Gminy Kawęczyn o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Wspónego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kawęczyn. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy drogi gminnej w Kawęczynie.