Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Przetargi i Ogłoszenia -> Ogłoszenia
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały „Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Ewa Frątczak
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewa Frątczak (26 / 9 / 2016)
- zaakceptowanie treści informacji: Ewa Frątczak (26 / 9 / 2016)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewa Frątczak (26 / 9 / 2016)
Oglądano 734 razy
Lista wiadomości
KURENDA I WNIOSKI - SUSZA 2018 ROK Informacja dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r. KOMUNIKAT Informacja o ofercie "Zdrowo, aktywnie i w zgodzie z naturą". Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Zdrowo, aktywnie i w zgodzie z naturą" Informacja o przebudowie drogi gminnej z dnia 21 maja 2018 r. Wody Polskie - Informacja OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 -2023” Informacja o rostrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 83 na odcinku Marianów-Kowale Pańskie Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza otwarty konkurs ofert. Dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ww. ustawy na realizacje zadań w zakresie „ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” 17 kwietnia 2018 r. o godz.10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów oznaczonej Informacja o rostrzygnięciu otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz szkolnictwa wyższ Informacja o przynanych dotacjach dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Informacja o wykazie nieruchomości rolnych położonych w m. Siedliska do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w m. Kawęczyn przeznaczone do sprzedaży w formie bezprzetargowej na cele zabudowy usługowej. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.01.2018 r. Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz szkolnictwa wyższego, edukacji. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 R Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż 9-osobowego samochodu Volkswagen Kombi Sprostowanie Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów 242/1 Sprawozdanie z konsultacji "Programu Rewitalizacji Gminy kaweczyn" OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn na lata 2017 -2023” Sprawozdanie z konsultacji w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACI W dniu 26 września 2017 r. o godz.10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów oz Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Spacerkiem po Warszawie" W dniu 30.06.2017 r. godz. 10 odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów oznaczonej numerem działki: 242/1 o pow. 1,2400 ha Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) – "Ruch i właściwe odżywianie - dobre praktyki i zdrwe nawyki" Konsultacja uchwały w sprawie zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu WÓJT GMINY KAWĘCZYN informuje, że w terminie od dnia 13.04.2017 r. do 25.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w miejscowości Marcjanów przeznaczonej na cele rolnic Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację XIV Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację XIV Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn oznaczonej numerami ew. działek: 203/1 i 204/10 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2017 R Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W dniu 18 listopada 2016 r. o godz.10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony (I przetarg ogłoszony - 26 sierpnia 2016 r. ) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn. PLAN TRANSPORTOWY GMINY KAWĘCZYN Informacja dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r. Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. Rozstrzygnięcie otwartego Konkursu ogłoszonego dn.27.07.2016 r. Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 26 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kawęczyn na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przedmiotowego programu. Informacja o rostrzygnięciu konkursu ogłoszonegó zgodnie z zarzadzeniem nr. 22/2016 z 14 marca 2016 roku Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacjeXVIII Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody oraz XIII Otwartych Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeni Informacja o rostrzygnięciu konkursu ogłoszonegó zgodnie z zarzadzeniem nr. 13/2016 z 10 lutego 2016 roku. Rozstrzygnięcie otwartego Konkursu ogłoszonego dn. 18.01.2016 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHO ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Sprostowanie Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Informacja - Kanały Technologiczne - droga Kawęczyn- Ciemień- Dzierzbotki Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanały Technologiczne - inwestycje drogowe SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów Kolonia Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów Kolonia Informacja o rostrzygnięciu konkursu na zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu Gminy Kawęczyn Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z dn 10.07.2015 r. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn dn. 31.03.2015 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie chodnika w miejscowości Kawęczyn dz.nr 261/2. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.04.2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodnika na terenie położonym w miejscowości Kawęczyn Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Kowale Pańskie(dz.. nr 34,35) i Kowale Pańskie Kolonia (dz. nr 94). Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Milejów (dz. nr 78,222). Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Milejów (dz. nr 300,316,266) Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wraz z regulaminem - na sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Czachulec Nowy OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowa drogi wewnętrznej na nawierzchnię twarda na długości 615m. w miejsc.Kowale Pańskie i Kowale Pańskie-Kolonia dz. nr 34,35 oraz dz .nr 94 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi wewnętrznej na nawierzchnię twardą na długości 655m. w miejscowości Milejów, dz. nr 78 i 222 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi wewnętrznej na nawierzchnię twardą na długości 500m. w miejscowości Milejów, dz. nr 300, 316 i 266 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 07.01.2015 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z d. 07.01.2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji na budowę sieci oświetlenia ulicznego w Chocimiu Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji na budowę sieci oświetlenia ulicznego w Marcinowie Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji na budowę sieci oświetlenia ulicznego w Milejowie. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r. Ogłoszenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia ulicznego na terenie położonym w miejscowości Milejów. Informacja - Wody Polskie Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia ulicznego na terenie położonym w miejscowości Marcinów. Informacja o przebudowie drogi gminnej z dnia 21 maja 2018 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia ulicznego na terenie położonym w miejscowości Chocim. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego dn. 09.09.2014 r. Obwieszczenie Starosty Tureckiego o ZRID na Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Będziechów Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym do oddania w dzierzawę nieruchomości gruntowych Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z d. 09.09.2014 r. Informacja w sprawie udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłęń na raty spłat w 2013 r. Zarządzenie i wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierzawę w Kawęczynie i Siedliskach OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Żdżary Obwieszczenie Starosty Tureckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Będziechów" Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn –Kawęczyn Wschód”. Ogłoszenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020" wraz z podsumowaniem i prognozą oddziaływania na środowisko. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia w Żdżarach Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.06.2014 r. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dzień Otwarty - Orli Staw 2014 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.04.2014 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 8/2014 ojta Gminy Kawęczyn z dn. 28.01.2014 r. Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanał technologiczny w drodze gminnej w Będziechowie Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dozywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych z terenu Gminy Kawęczyn" Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Będziechów. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia” Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali Pańskich do Głuchowa" Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn - Kawęczyn Centrum" Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Czachulec Nowy Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały „Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariac Konsultacje w sprawie rocznego PROGRAMU WSPOŁPRACY Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Będziechowie Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 r. Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn wraz z wykazem nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Czachulec Nowy. Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Będziechów Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 30 kwietnia 2013 r. Obwieszczenie Wójta Gminmy Kawęczyn o wylożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn" Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z Zarządzeniem nr 23)2013 Wójta Gminy Kaweczyn z dn. 30.04.2013 r. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogoszonego dn. 15.02.2013 r. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.01.2013 r. Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia" O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn - Kawęczyn Wschód" O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn-Kawęczyn Centrum" O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali Pańskich do Głuchowa" Ogłoszenie Otwartego konkursu Ofert z dn. 15.02.2013 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Marianow Kolonia OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Będziechów Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanał technologiczny - droga gminna Nowy Świat-Marcjanów o długości 1,284km Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanał technologiczny - droga wewnętzna w Kawęczynie o długości 115m. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 29.01.2013 r. w zakresie "wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu". Ogłoszenie o czwartym przetagu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 w Kowalach Pańskich - Kolonia Sprawozdanie z konsultacji "rocznego programu wspołpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi..." Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej w m. Kowale Pańskie - Kolonia Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Informacja o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert. Informacja Wójta Gminy - Kanał technologiczny w pasie drogowym w Żdżarach ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Informacja o wyborze oferty w ramach ogłoszonego konkursu ofert z dn. 01.06.2012 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 23/2012 z dn. 01.06.2012 r. Ogłoszenie o II Przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu nr 1 w Kowalach Pańskich - Kolonia O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 16/2012 z dn. 26.04.2012 r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości lokalowej nr 1 w Kowalach Pańskich-Kolonia Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizację zadań w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich (lokalo nr 1) do sprzedaży Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych na terenie gminy Kawęczyn Informacja o wyborze oferty na "Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych na terenie Gminy Kawęczyn" Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały "Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi ..." Ogłoszenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizcjami pozarządowymi Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych GRUNTY DO WYDZIERŻAWIENIA Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku obory oraz budowie budynku garażowego na maszyny rolnicze w istniejącym gospodarstwie rolnym Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 29 czerwca 2011 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.06.2011 r. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wojta Gminy Kaweczyn z dn. 11.05.2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 27.05.2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 11.05.2011 r. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. pułkownika pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 27.01.2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu OGŁOSZENIE O TARGACH I MISJACH GOSPODARCZYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Milejów, na długości 735,0m. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn Obwieszczenie Starosty Tureckiego - Zawiadomienie o wydaniu decyzji na realizację budowy odcinka drogi łączącego drogi gminne o nr. ew. 261 i 228 w Kawęczynie Obwieszczenie Starosty Tureckiego - Postepowanie w spr. wydania decyzji na realizację budowy odcinka drogi łączącego drogi gminne o nr. ew. 261 i 228 w Kawęczynie Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsiach: Czachulec Nowy, Milejów. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dn. 30.04.2010 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 30.04.2010 r. Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 26.01.2010 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 26.01 Uchwała na 2010 r. podatek transportowy Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych we wsiach Czachulec Nowy, Milejów Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Kawęczyn Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej służącej do zasilania zakładu produkc Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 3 w Kowalach Pańskich Zaproszenie do udziału w projekcie e-aktywizacja i integracja społeczności zamieszkujących obszary wiejskie - edycja II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów rolnych Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Kawęczyn Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na„ Budowie Stacji Paliw Płynnych w Marianów Kolonia Gmina Kawęczyn”. na działce o nr ew. 129 w miejscowości Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w Kowalach Pańskich - Kolonia Informacja o rozstrzygnieciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10 lutego 2009 r. Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. Informacja w sprzawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. oraz przedłużenia terminu podpisania umów Informacja o przedłuzeniu terminu rozsrzygniecia otwartego konkursu ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10.02.2009 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Kowalach P. Przebudowa chodnika w m. Tokary Pierwsze OBWIESZCZENIE - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Ogłoszenie Wójta Gminy Kawęczyn o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz lokali mieszkalnych w Kowalach Pańskich - Kolonia Wykaz lokali mieszkalnych w Kowalach P. do sprzedazy w drodze przetargu Nabór na stanowisko pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Głuchów, dł. 1,200 km. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Modernizacji istniejącej linii SN – 15 KV i budowie linii napowietrzno-kablowej 15 KV Konkursy na stanowiska Dyrektorów Zespołu Szkół w Kowalch Pańskich i Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 20.02.2008 r. Decyzje środowiskowe - Budowa drogi gminnej w m. Głuchów. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 166 o pow. 1,9695 ha położonej we wsi ŻDŻARY. WYBORY ŁAWNIKÓW - Zgłaszanie kandydatów na ławników Decyzje środowiskowe - budowa drogi Kowale P - Głuchów Decyzja umarzająca postępowanie w spr. budowy drogi Kowale P.-Ciemień Konkurs ofert dla organizacji pozarzadowych 2007 Obwieszczenie - Rozbudowa drogi powiatowej nr 16403 Obwieszczenie - decyzja srodowiskowa - dot. drogi powiatowej 16403 Zawiadomienie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Ogłoszenie o wszczeciu postępowaniaw sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Siedliska 219 II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Siedliska 148 II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Siedliska 118 II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Marcjanów II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Kawęczyn Uchwała RG Kawęczyn w sprawie zbycia nieruchomości Zmiana do Uchwały RG Kawęczyn w sprawie zbycia nieruchomości Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ciemień dz.80 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Kawęczyn dz.405 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Leśnictwo dz.191/2 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Marcjanów dz.264 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Okręglica dz.102 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Siedliska dz.118 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości - Siedliska dz.148 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Siedliska dz.219 Ogłoszenie o wyniku przetargu na obsługę bankowa budżetu gminy Kawęczyn