Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Przetargi i Ogłoszenia -> Ogłoszenia
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 166 o pow. 1,9695 ha położonej we wsi ŻDŻARY.
 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 ,poz. 2603 z póżn. zm,/

Wójt Gminy Kawęczyn

ogłasza d r u g i  p r z e t a r g  u s t n y  n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 166 o pow. 1,9695 ha położonej we wsi ŻDŻARY.

Nieruchomość powyższa ma założoną Księgę Wieczystą Nr 43463.

Przedmiotowa działka użytkowana jest rolniczo z niewydzieloną geodezyjnie częścią lasu wg. stanu ewidencyjnego - 0,1500 ha. Działka nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kawęczyn.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2007 r. tj. środa o godz . 10-tej w sali Urzędu Gminy w Kawęczynie / pokój nr 16./.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31.403,00 zł. słownie złotych /trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzy złote 00/100/.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 3.140,00 zł. w kasie tut . Urzędu pokój nr 5 w godzinach od 8,00 do 14.00 w terminie do dnia 13 grudnia br.

Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w biurze notarialnym w wyznaczonym dniu i godzinie,

organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium

nie podlega zwrotowi.

Informacji w powyższej sprawie udziela Pani Zofia Osiborska / pokój nr 14/

telefon do kontaktu / 063/ 288 59 24


Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej :

bip.kaweczyn.pl / ogłoszenia/.
Kawęczyn, dnia 05.11.2007 r.Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Krzysztof Ostojski
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ostojski (6 / 11 / 2007)
- zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ostojski (6 / 11 / 2007)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Ostojski (6 / 11 / 2007)
Oglądano 73201 razy
Lista wiadomości
KURENDA I WNIOSKI - SUSZA 2018 ROK Informacja dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r. KOMUNIKAT Informacja o ofercie "Zdrowo, aktywnie i w zgodzie z naturą". Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Zdrowo, aktywnie i w zgodzie z naturą" Informacja o przebudowie drogi gminnej z dnia 21 maja 2018 r. Wody Polskie - Informacja OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 -2023” Informacja o rostrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 83 na odcinku Marianów-Kowale Pańskie Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza otwarty konkurs ofert. Dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ww. ustawy na realizacje zadań w zakresie „ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” 17 kwietnia 2018 r. o godz.10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów oznaczonej Informacja o rostrzygnięciu otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz szkolnictwa wyższ Informacja o przynanych dotacjach dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Informacja o wykazie nieruchomości rolnych położonych w m. Siedliska do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w m. Kawęczyn przeznaczone do sprzedaży w formie bezprzetargowej na cele zabudowy usługowej. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.01.2018 r. Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz szkolnictwa wyższego, edukacji. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 R Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż 9-osobowego samochodu Volkswagen Kombi Sprostowanie Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów 242/1 Sprawozdanie z konsultacji "Programu Rewitalizacji Gminy kaweczyn" OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn na lata 2017 -2023” Sprawozdanie z konsultacji w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACI W dniu 26 września 2017 r. o godz.10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów oz Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Spacerkiem po Warszawie" W dniu 30.06.2017 r. godz. 10 odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów oznaczonej numerem działki: 242/1 o pow. 1,2400 ha Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) – "Ruch i właściwe odżywianie - dobre praktyki i zdrwe nawyki" Konsultacja uchwały w sprawie zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu WÓJT GMINY KAWĘCZYN informuje, że w terminie od dnia 13.04.2017 r. do 25.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w miejscowości Marcjanów przeznaczonej na cele rolnic Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację XIV Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację XIV Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn oznaczonej numerami ew. działek: 203/1 i 204/10 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2017 R Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W dniu 18 listopada 2016 r. o godz.10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony (I przetarg ogłoszony - 26 sierpnia 2016 r. ) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn. PLAN TRANSPORTOWY GMINY KAWĘCZYN Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały „Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi. Informacja dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r. Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. Rozstrzygnięcie otwartego Konkursu ogłoszonego dn.27.07.2016 r. Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 26 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kawęczyn na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przedmiotowego programu. Informacja o rostrzygnięciu konkursu ogłoszonegó zgodnie z zarzadzeniem nr. 22/2016 z 14 marca 2016 roku Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacjeXVIII Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody oraz XIII Otwartych Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeni Informacja o rostrzygnięciu konkursu ogłoszonegó zgodnie z zarzadzeniem nr. 13/2016 z 10 lutego 2016 roku. Rozstrzygnięcie otwartego Konkursu ogłoszonego dn. 18.01.2016 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHO ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Sprostowanie Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Informacja - Kanały Technologiczne - droga Kawęczyn- Ciemień- Dzierzbotki Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanały Technologiczne - inwestycje drogowe SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów Kolonia Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów Kolonia Informacja o rostrzygnięciu konkursu na zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu Gminy Kawęczyn Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z dn 10.07.2015 r. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn dn. 31.03.2015 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie chodnika w miejscowości Kawęczyn dz.nr 261/2. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.04.2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodnika na terenie położonym w miejscowości Kawęczyn Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Kowale Pańskie(dz.. nr 34,35) i Kowale Pańskie Kolonia (dz. nr 94). Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Milejów (dz. nr 78,222). Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Milejów (dz. nr 300,316,266) Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wraz z regulaminem - na sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Czachulec Nowy OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowa drogi wewnętrznej na nawierzchnię twarda na długości 615m. w miejsc.Kowale Pańskie i Kowale Pańskie-Kolonia dz. nr 34,35 oraz dz .nr 94 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi wewnętrznej na nawierzchnię twardą na długości 655m. w miejscowości Milejów, dz. nr 78 i 222 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi wewnętrznej na nawierzchnię twardą na długości 500m. w miejscowości Milejów, dz. nr 300, 316 i 266 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 07.01.2015 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z d. 07.01.2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji na budowę sieci oświetlenia ulicznego w Chocimiu Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji na budowę sieci oświetlenia ulicznego w Marcinowie Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji na budowę sieci oświetlenia ulicznego w Milejowie. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r. Ogłoszenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia ulicznego na terenie położonym w miejscowości Milejów. Informacja - Wody Polskie Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia ulicznego na terenie położonym w miejscowości Marcinów. Informacja o przebudowie drogi gminnej z dnia 21 maja 2018 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia ulicznego na terenie położonym w miejscowości Chocim. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego dn. 09.09.2014 r. Obwieszczenie Starosty Tureckiego o ZRID na Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Będziechów Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym do oddania w dzierzawę nieruchomości gruntowych Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z d. 09.09.2014 r. Informacja w sprawie udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłęń na raty spłat w 2013 r. Zarządzenie i wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierzawę w Kawęczynie i Siedliskach OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Żdżary Obwieszczenie Starosty Tureckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Będziechów" Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn –Kawęczyn Wschód”. Ogłoszenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020" wraz z podsumowaniem i prognozą oddziaływania na środowisko. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia w Żdżarach Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.06.2014 r. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dzień Otwarty - Orli Staw 2014 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.04.2014 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 8/2014 ojta Gminy Kawęczyn z dn. 28.01.2014 r. Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanał technologiczny w drodze gminnej w Będziechowie Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dozywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych z terenu Gminy Kawęczyn" Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Będziechów. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia” Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali Pańskich do Głuchowa" Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn - Kawęczyn Centrum" Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Czachulec Nowy Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały „Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariac Konsultacje w sprawie rocznego PROGRAMU WSPOŁPRACY Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Będziechowie Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 r. Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn wraz z wykazem nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Czachulec Nowy. Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Będziechów Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 30 kwietnia 2013 r. Obwieszczenie Wójta Gminmy Kawęczyn o wylożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn" Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z Zarządzeniem nr 23)2013 Wójta Gminy Kaweczyn z dn. 30.04.2013 r. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogoszonego dn. 15.02.2013 r. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.01.2013 r. Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia" O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn - Kawęczyn Wschód" O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn-Kawęczyn Centrum" O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali Pańskich do Głuchowa" Ogłoszenie Otwartego konkursu Ofert z dn. 15.02.2013 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Marianow Kolonia OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Będziechów Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanał technologiczny - droga gminna Nowy Świat-Marcjanów o długości 1,284km Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanał technologiczny - droga wewnętzna w Kawęczynie o długości 115m. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 29.01.2013 r. w zakresie "wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu". Ogłoszenie o czwartym przetagu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 w Kowalach Pańskich - Kolonia Sprawozdanie z konsultacji "rocznego programu wspołpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi..." Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej w m. Kowale Pańskie - Kolonia Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Informacja o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert. Informacja Wójta Gminy - Kanał technologiczny w pasie drogowym w Żdżarach ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Informacja o wyborze oferty w ramach ogłoszonego konkursu ofert z dn. 01.06.2012 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 23/2012 z dn. 01.06.2012 r. Ogłoszenie o II Przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu nr 1 w Kowalach Pańskich - Kolonia O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 16/2012 z dn. 26.04.2012 r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości lokalowej nr 1 w Kowalach Pańskich-Kolonia Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizację zadań w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich (lokalo nr 1) do sprzedaży Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych na terenie gminy Kawęczyn Informacja o wyborze oferty na "Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych na terenie Gminy Kawęczyn" Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały "Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi ..." Ogłoszenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizcjami pozarządowymi Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych GRUNTY DO WYDZIERŻAWIENIA Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku obory oraz budowie budynku garażowego na maszyny rolnicze w istniejącym gospodarstwie rolnym Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 29 czerwca 2011 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.06.2011 r. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wojta Gminy Kaweczyn z dn. 11.05.2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 27.05.2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 11.05.2011 r. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. pułkownika pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 27.01.2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu OGŁOSZENIE O TARGACH I MISJACH GOSPODARCZYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Milejów, na długości 735,0m. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn Obwieszczenie Starosty Tureckiego - Zawiadomienie o wydaniu decyzji na realizację budowy odcinka drogi łączącego drogi gminne o nr. ew. 261 i 228 w Kawęczynie Obwieszczenie Starosty Tureckiego - Postepowanie w spr. wydania decyzji na realizację budowy odcinka drogi łączącego drogi gminne o nr. ew. 261 i 228 w Kawęczynie Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsiach: Czachulec Nowy, Milejów. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dn. 30.04.2010 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 30.04.2010 r. Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 26.01.2010 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 26.01 Uchwała na 2010 r. podatek transportowy Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych we wsiach Czachulec Nowy, Milejów Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Kawęczyn Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej służącej do zasilania zakładu produkc Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 3 w Kowalach Pańskich Zaproszenie do udziału w projekcie e-aktywizacja i integracja społeczności zamieszkujących obszary wiejskie - edycja II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów rolnych Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Kawęczyn Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na„ Budowie Stacji Paliw Płynnych w Marianów Kolonia Gmina Kawęczyn”. na działce o nr ew. 129 w miejscowości Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w Kowalach Pańskich - Kolonia Informacja o rozstrzygnieciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10 lutego 2009 r. Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. Informacja w sprzawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. oraz przedłużenia terminu podpisania umów Informacja o przedłuzeniu terminu rozsrzygniecia otwartego konkursu ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10.02.2009 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Kowalach P. Przebudowa chodnika w m. Tokary Pierwsze OBWIESZCZENIE - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Ogłoszenie Wójta Gminy Kawęczyn o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz lokali mieszkalnych w Kowalach Pańskich - Kolonia Wykaz lokali mieszkalnych w Kowalach P. do sprzedazy w drodze przetargu Nabór na stanowisko pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Głuchów, dł. 1,200 km. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Modernizacji istniejącej linii SN – 15 KV i budowie linii napowietrzno-kablowej 15 KV Konkursy na stanowiska Dyrektorów Zespołu Szkół w Kowalch Pańskich i Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 20.02.2008 r. Decyzje środowiskowe - Budowa drogi gminnej w m. Głuchów. WYBORY ŁAWNIKÓW - Zgłaszanie kandydatów na ławników Decyzje środowiskowe - budowa drogi Kowale P - Głuchów Decyzja umarzająca postępowanie w spr. budowy drogi Kowale P.-Ciemień Konkurs ofert dla organizacji pozarzadowych 2007 Obwieszczenie - Rozbudowa drogi powiatowej nr 16403 Obwieszczenie - decyzja srodowiskowa - dot. drogi powiatowej 16403 Zawiadomienie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Ogłoszenie o wszczeciu postępowaniaw sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Siedliska 219 II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Siedliska 148 II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Siedliska 118 II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Marcjanów II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Kawęczyn Uchwała RG Kawęczyn w sprawie zbycia nieruchomości Zmiana do Uchwały RG Kawęczyn w sprawie zbycia nieruchomości Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ciemień dz.80 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Kawęczyn dz.405 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Leśnictwo dz.191/2 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Marcjanów dz.264 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Okręglica dz.102 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Siedliska dz.118 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości - Siedliska dz.148 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Siedliska dz.219 Ogłoszenie o wyniku przetargu na obsługę bankowa budżetu gminy Kawęczyn