Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Przetargi i Ogłoszenia -> Ogłoszenia
WYBORY ŁAWNIKÓW - Zgłaszanie kandydatów na ławników
 
 

O G Ł O S Z E N I E 

 

Rada Gminy Kawęczyn prosi o zgłaszanie kandydatów na:

- ławników Sądu Okręgowego w Koninie,

- ławników Sądu Rejonowego w Turku.

 

Kandydatów należy zgłaszać w pokoju nr 19 Urzędu Gminy w Kawęczynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

- Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe,   

  organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,

  z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne   

  prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

- Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki    

  zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy    

    na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

    przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Potrzebne informacje i druki można uzyskać w pokoju nr 19 Urzędu Gminy w Kawęczynie,

tel. 063 288 59 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 370).

 

Załączniki:

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.pdf

Rozporządzenie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników wraz z kartą zgłoszenia.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Zenon Tomczyk
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zenon Tomczyk (13 / 6 / 2007)
- zaakceptowanie treści informacji: Zenon Tomczyk (13 / 6 / 2007)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Zenon Tomczyk (13 / 6 / 2007)
Oglądano 74361 razy
Lista wiadomości
Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz szkolnictwa wyższego, edukacji. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 R Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż 9-osobowego samochodu Volkswagen Kombi Sprostowanie Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów 242/1 Sprawozdanie z konsultacji "Programu Rewitalizacji Gminy kaweczyn" OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn na lata 2017 -2023” Sprawozdanie z konsultacji w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza konsultacje „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACI W dniu 26 września 2017 r. o godz.10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów oz Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym)"Spacerkiem po Warszawie" W dniu 30.06.2017 r. godz. 10 odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie ewidencyjnym Marcjanów oznaczonej numerem działki: 242/1 o pow. 1,2400 ha Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) – "Ruch i właściwe odżywianie - dobre praktyki i zdrwe nawyki" Konsultacja uchwały w sprawie zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu WÓJT GMINY KAWĘCZYN informuje, że w terminie od dnia 13.04.2017 r. do 25.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w miejscowości Marcjanów przeznaczonej na cele rolnic Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację XIV Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację XIV Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn oznaczonej numerami ew. działek: 203/1 i 204/10 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2017 R Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W dniu 18 listopada 2016 r. o godz.10-tej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie (sala nr 16) odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony (I przetarg ogłoszony - 26 sierpnia 2016 r. ) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczyn. PLAN TRANSPORTOWY GMINY KAWĘCZYN Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały „Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi. Informacja dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r. Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. Rozstrzygnięcie otwartego Konkursu ogłoszonego dn.27.07.2016 r. Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 26 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kawęczyn na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przedmiotowego programu. Informacja o rostrzygnięciu konkursu ogłoszonegó zgodnie z zarzadzeniem nr. 22/2016 z 14 marca 2016 roku Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizacjeXVIII Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody oraz XIII Otwartych Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeni Informacja o rostrzygnięciu konkursu ogłoszonegó zgodnie z zarzadzeniem nr. 13/2016 z 10 lutego 2016 roku. Rozstrzygnięcie otwartego Konkursu ogłoszonego dn. 18.01.2016 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHO ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Sprostowanie Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Informacja - Kanały Technologiczne - droga Kawęczyn- Ciemień- Dzierzbotki Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanały Technologiczne - inwestycje drogowe SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów Kolonia Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów Kolonia Informacja o rostrzygnięciu konkursu na zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu Gminy Kawęczyn Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z dn 10.07.2015 r. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn dn. 31.03.2015 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie chodnika w miejscowości Kawęczyn dz.nr 261/2. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.04.2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodnika na terenie położonym w miejscowości Kawęczyn Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Kowale Pańskie(dz.. nr 34,35) i Kowale Pańskie Kolonia (dz. nr 94). Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Milejów (dz. nr 78,222). Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Milejów (dz. nr 300,316,266) Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym wraz z regulaminem - na sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Czachulec Nowy OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowa drogi wewnętrznej na nawierzchnię twarda na długości 615m. w miejsc.Kowale Pańskie i Kowale Pańskie-Kolonia dz. nr 34,35 oraz dz .nr 94 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi wewnętrznej na nawierzchnię twardą na długości 655m. w miejscowości Milejów, dz. nr 78 i 222 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi wewnętrznej na nawierzchnię twardą na długości 500m. w miejscowości Milejów, dz. nr 300, 316 i 266 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 07.01.2015 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z d. 07.01.2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji na budowę sieci oświetlenia ulicznego w Chocimiu Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji na budowę sieci oświetlenia ulicznego w Marcinowie Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji na budowę sieci oświetlenia ulicznego w Milejowie. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r. Ogłoszenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia ulicznego na terenie położonym w miejscowości Milejów. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia ulicznego na terenie położonym w miejscowości Marcinów. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia ulicznego na terenie położonym w miejscowości Chocim. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego dn. 09.09.2014 r. Obwieszczenie Starosty Tureckiego o ZRID na Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Będziechów Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym do oddania w dzierzawę nieruchomości gruntowych Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z d. 09.09.2014 r. Informacja w sprawie udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłęń na raty spłat w 2013 r. Zarządzenie i wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierzawę w Kawęczynie i Siedliskach OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Żdżary Obwieszczenie Starosty Tureckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Będziechów" Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn –Kawęczyn Wschód”. Ogłoszenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020" wraz z podsumowaniem i prognozą oddziaływania na środowisko. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia w Żdżarach Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.06.2014 r. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dzień Otwarty - Orli Staw 2014 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.04.2014 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 8/2014 ojta Gminy Kawęczyn z dn. 28.01.2014 r. Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanał technologiczny w drodze gminnej w Będziechowie Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dozywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych z terenu Gminy Kawęczyn" Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Będziechów. Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia” Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali Pańskich do Głuchowa" Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn - Kawęczyn Centrum" Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Czachulec Nowy Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały „Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariac Konsultacje w sprawie rocznego PROGRAMU WSPOŁPRACY Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Będziechowie Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013 r. Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn wraz z wykazem nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Czachulec Nowy. Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Będziechów Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 30 kwietnia 2013 r. Obwieszczenie Wójta Gminmy Kawęczyn o wylożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn" Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z Zarządzeniem nr 23)2013 Wójta Gminy Kaweczyn z dn. 30.04.2013 r. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogoszonego dn. 15.02.2013 r. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.01.2013 r. Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia" O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn - Kawęczyn Wschód" O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn-Kawęczyn Centrum" O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali Pańskich do Głuchowa" Ogłoszenie Otwartego konkursu Ofert z dn. 15.02.2013 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Marianow Kolonia OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Będziechów Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanał technologiczny - droga gminna Nowy Świat-Marcjanów o długości 1,284km Informacja Wójta Gminy Kawęczyn - Kanał technologiczny - droga wewnętzna w Kawęczynie o długości 115m. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 29.01.2013 r. w zakresie "wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu". Ogłoszenie o czwartym przetagu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 w Kowalach Pańskich - Kolonia Sprawozdanie z konsultacji "rocznego programu wspołpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi..." Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej w m. Kowale Pańskie - Kolonia Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Informacja o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert. Informacja Wójta Gminy - Kanał technologiczny w pasie drogowym w Żdżarach ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Informacja o wyborze oferty w ramach ogłoszonego konkursu ofert z dn. 01.06.2012 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 23/2012 z dn. 01.06.2012 r. Ogłoszenie o II Przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie lokalu nr 1 w Kowalach Pańskich - Kolonia O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 16/2012 z dn. 26.04.2012 r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości lokalowej nr 1 w Kowalach Pańskich-Kolonia Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizację zadań w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich (lokalo nr 1) do sprzedaży Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych na terenie gminy Kawęczyn Informacja o wyborze oferty na "Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych na terenie Gminy Kawęczyn" Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały "Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi ..." Ogłoszenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizcjami pozarządowymi Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych GRUNTY DO WYDZIERŻAWIENIA Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku obory oraz budowie budynku garażowego na maszyny rolnicze w istniejącym gospodarstwie rolnym Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 29 czerwca 2011 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.06.2011 r. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wojta Gminy Kaweczyn z dn. 11.05.2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 27.05.2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 11.05.2011 r. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. pułkownika pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 27.01.2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu OGŁOSZENIE O TARGACH I MISJACH GOSPODARCZYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Milejów, na długości 735,0m. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn Obwieszczenie Starosty Tureckiego - Zawiadomienie o wydaniu decyzji na realizację budowy odcinka drogi łączącego drogi gminne o nr. ew. 261 i 228 w Kawęczynie Obwieszczenie Starosty Tureckiego - Postepowanie w spr. wydania decyzji na realizację budowy odcinka drogi łączącego drogi gminne o nr. ew. 261 i 228 w Kawęczynie Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsiach: Czachulec Nowy, Milejów. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dn. 30.04.2010 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 30.04.2010 r. Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 26.01.2010 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 26.01 Uchwała na 2010 r. podatek transportowy Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych we wsiach Czachulec Nowy, Milejów Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Kawęczyn Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej służącej do zasilania zakładu produkc Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 3 w Kowalach Pańskich Zaproszenie do udziału w projekcie e-aktywizacja i integracja społeczności zamieszkujących obszary wiejskie - edycja II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów rolnych Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Kawęczyn Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na„ Budowie Stacji Paliw Płynnych w Marianów Kolonia Gmina Kawęczyn”. na działce o nr ew. 129 w miejscowości Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w Kowalach Pańskich - Kolonia Informacja o rozstrzygnieciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10 lutego 2009 r. Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. Informacja w sprzawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. oraz przedłużenia terminu podpisania umów Informacja o przedłuzeniu terminu rozsrzygniecia otwartego konkursu ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10.02.2009 r. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Kowalach P. Przebudowa chodnika w m. Tokary Pierwsze OBWIESZCZENIE - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Ogłoszenie Wójta Gminy Kawęczyn o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz lokali mieszkalnych w Kowalach Pańskich - Kolonia Wykaz lokali mieszkalnych w Kowalach P. do sprzedazy w drodze przetargu Nabór na stanowisko pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Głuchów, dł. 1,200 km. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Modernizacji istniejącej linii SN – 15 KV i budowie linii napowietrzno-kablowej 15 KV Konkursy na stanowiska Dyrektorów Zespołu Szkół w Kowalch Pańskich i Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 20.02.2008 r. Decyzje środowiskowe - Budowa drogi gminnej w m. Głuchów. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 166 o pow. 1,9695 ha położonej we wsi ŻDŻARY. Decyzje środowiskowe - budowa drogi Kowale P - Głuchów Decyzja umarzająca postępowanie w spr. budowy drogi Kowale P.-Ciemień Konkurs ofert dla organizacji pozarzadowych 2007 Obwieszczenie - Rozbudowa drogi powiatowej nr 16403 Obwieszczenie - decyzja srodowiskowa - dot. drogi powiatowej 16403 Zawiadomienie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Ogłoszenie o wszczeciu postępowaniaw sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Siedliska 219 II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Siedliska 148 II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Siedliska 118 II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Marcjanów II Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość Kawęczyn Uchwała RG Kawęczyn w sprawie zbycia nieruchomości Zmiana do Uchwały RG Kawęczyn w sprawie zbycia nieruchomości Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ciemień dz.80 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Kawęczyn dz.405 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Leśnictwo dz.191/2 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Marcjanów dz.264 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Okręglica dz.102 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Siedliska dz.118 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości - Siedliska dz.148 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Siedliska dz.219 Ogłoszenie o wyniku przetargu na obsługę bankowa budżetu gminy Kawęczyn