Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
27 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XL/276/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
27 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XL/275/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 k"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
27 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XL/274/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn""; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
27 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XL/273/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
27 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Informacja o rostrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
19 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 83 na odcinku Marianów-Kowale Pańskie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
19 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 83 na odcinku Marianów-Kowale Pańskie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
19 kwietnia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Żdżary dz.nr 336,418/1,419/1"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
19 kwietnia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tokary Pierwsze dz. nr 113/2 i 114"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
18 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Tokary Pierwsze - wykonanie utwardzonego pobocza” "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
18 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
18 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
16 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
16 kwietnia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Druki do pobrania"; Wiadomość: "DRUKI DO POBRANIA"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
10 kwietnia 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26.03.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2017, Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowe"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
10 kwietnia 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16.03.2018 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 23/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.03.2017 r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
10 kwietnia 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 33/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na Organizacje"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
10 kwietnia 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05.03.2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz regulaminu jej działania."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
6 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "„Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
6 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypad"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie obniżenia dyrektorom szkół i przedszkola tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIX/269/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
6 kwietnia 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
5 kwietnia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie umozenia postępowania administracyjnego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
5 kwietnia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obora wolnostanowiskowa dla krów mlecznych i jałówek z automatycznym sys"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
4 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza otwarty konkurs ofert. "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
4 kwietnia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza otwarty konkurs ofert. "; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
3 kwietnia 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
29 marca 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Informacja o możliwości składania wniosków na usunięcie azbestu"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
28 marca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 marca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19.02.2018 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedziba w Kaliszu."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 marca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 marca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05.02.2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Siedliska na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia wykazu."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 marca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05.02.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Kawęczyn."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 marca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 6 luty 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkoln"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 marca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 6 luty 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierani i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz określenia regulaminu"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
28 marca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 luty 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego Powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
27 marca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego ustalenia zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy w przypadku niemożności"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
27 marca 2018: Dział: "../Wójt Gminy/Zarządzenia Wójta"; Wiadomość: "Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.01.2018 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
<< >>