Nasza strona Główny BIP
Jesteś w dziale:   Rejestr zmian
Rejestr zmian:
20 lutego 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Informacja o rostrzygnięciu otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz szkolnictwa wyższ"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
19 lutego 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okręglica” nr sprawy RG-FZP.271.3.2018."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
19 lutego 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okręglica” nr sprawy RG-FZP.271.3.2018."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
19 lutego 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Informacja o przynanych dotacjach dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
19 lutego 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
16 lutego 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Informacje Środowiskowe"; Wiadomość: "Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obora wolnostanowiskowa dla krów mlecznych i jałówek z automatycznym sys"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
16 lutego 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okręglica”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
14 lutego 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Gospodarka Odpadami"; Wiadomość: "Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2016 roku oraz analiza gospodarwoania odpadami za rok 2016"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sasiak
14 lutego 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okręglica”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
13 lutego 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 relacji Opatówek – Rzymsko w Tokarach Pierwszy"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
13 lutego 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie,rozbudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na dzienny dom pobytu dla osób starszyc"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
12 lutego 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Informacja o wykazie nieruchomości rolnych położonych w m. Siedliska do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
12 lutego 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w m. Kawęczyn przeznaczone do sprzedaży w formie bezprzetargowej na cele zabudowy usługowej."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
9 lutego 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatow"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
9 lutego 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbe"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
9 lutego 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
9 lutego 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVII/258/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia stanowiska aprobującego potrzebę udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
9 lutego 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVII/257/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
9 lutego 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
9 lutego 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020 w roku 2017"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
9 lutego 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVII/254/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
9 lutego 2018: Dział: "../Rada Gminy/Uchwały Rady Gminy"; Wiadomość: "Uchwała nr XXXVI/253/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Iwona Krajewska
9 lutego 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
9 lutego 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Informacja o wyborze oferty na "Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Magdalena Krakowiak
9 lutego 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Informacja o wyborze oferty na "Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn"."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Magdalena Krakowiak
8 lutego 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie,rozbudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na dzienny dom pobytu dla osób starszyc"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
2 lutego 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.01.2018 r."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
30 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż 9-osobowego samochodu Volkswagen Kombi"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
29 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okręglica”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
24 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
24 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
24 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Zamówienia Publiczne"; Wiadomość: "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kawęczyn”"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewelina Buda
18 stycznia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Nabór Pracowników"; Wiadomość: "Ogłoszenie o wynikach naboru 20180118"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
18 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
17 stycznia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Nabór Pracowników"; Wiadomość: "Wójt Gminy Kawęczyn poszukuje pracownika gospodarczego."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
17 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Przetargi do 30 tys. euro"; Wiadomość: "Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ostojski
16 stycznia 2018: Dział: "../Biuletyn Informacji Publicznej/Planowanie Przestrzenne"; Wiadomość: "Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnedo w sprawiebudowy sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym w Skarżynie"; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Halina Ambroziak-Juszczak
15 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
15 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz szkolnictwa wyższego, edukacji."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
15 stycznia 2018: Dział: "../Przetargi i Ogłoszenia/Ogłoszenia"; Wiadomość: "Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz szkolnictwa wyższego, edukacji."; Operacja: Zaakceptowano ostatnią zmianę ; Osoba odpowiedzialna: Ewa Frątczak
>>